MENU

Where the world comes to study the Bible

Language Albanian

We encourage anyone to translate any article off the site so both you and we can offer it to others for study.  To become a volunteer translator fill out the volunteer application form which will enter you into our system, the last three questions are specifically for translators. 

  • To see the all the English articles that have been translated as well as all the articles translated into your target language. 1- Check the list of translations table for articles translated in your language. 2- Click on the Hide all text in blue.  3- Then put a check mark in the column of your language it will show you all the articles translated in your language.  The articles that appear translated will have a blue number.  The articles that are in progress will have a red number, if the space is blank then the article needs to be translated. 

  • Always send us an email before you start working on translating an article http://bible.org/contact?category=Translations

  • Please join our Translator Support Group here for collaboration and support needs. 

  • Formatting guidelines are found here.

You have permission to use the translated article in your ministry

Created date Name
9. Eskatologjia: Konsumimi i Të Gjitha Gjërave Tue, 04/28/2015 - 10:36 Greg Herrick
8. Eklesiologjia: Kisha Tue, 04/28/2015 - 10:36 Greg Herrick
7. Soteriologjia: Shpëtimi Tue, 04/28/2015 - 10:36 Greg Herrick
6. Engjëllogjia: Engjëjt Tue, 04/28/2015 - 10:36 Greg Herrick
5. Antropologjia dhe Harmatologjia: Njeriu dhe Mëkati Tue, 04/28/2015 - 10:36 Greg Herrick
4. Pneumatologjia: Fryma e Shenjtë Tue, 04/28/2015 - 10:36 Greg Herrick
3. Kristologjia: Jezu Krishti Tue, 04/28/2015 - 10:36 Greg Herrick
2. Trinitarizmi ose Teologjia e Duhur Tue, 04/28/2015 - 10:36 Greg Herrick
1. Bibliologjia: Bibla Tue, 04/28/2015 - 10:36 Greg Herrick
Gjërat e Para në Fillim: Një Fjalë përpara se të Fillojmë Fri, 04/22/2005 - 01:00 Greg Herrick
1. Përshkrimi i Kursit Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
12. Hartimi i Një Plani të Një Kohe Formale së Bashku – Bibla Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
11. Dy komponentë kryesorë dhe Krijimi i një plani Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
10. Zakone që të Çojnë tek Ngjashmëria me Krishtin Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
9. Virtyte që të Çojnë tek Ngjashmëria me Krishtin Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
8. Besime që të Çojnë tek Ngjashmëria me Krishtin – Jeta Shpirtërore Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
7. Besime që të çojnë tek ngjashmëria me Krishtin – Teologjia Bazë (vazhd...) Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
6. Besime që të Çojnë tek Ngjashmëria me Krishtin – Teologji Bazë Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
5. Kuptimi i Kontekstit të Marrëdhënies në Dishepullimin Biblik Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
4. Të Kuptuarit e Kontekstit Teologjik të Dishepullimit Biblik Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
3. i Domethënies së Termit “Dishepull” Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
2. Detyrat e Kursit Fri, 01/23/2015 - 11:54 Greg Herrick
Eklesiologjia: Kisha Fri, 04/22/2005 - 01:00 Greg Herrick
"Shkoni dhe Bëni Dishepuj nga të Gjithë Popujt" Mon, 02/02/2009 - 16:33 Greg Herrick
Përvijimi i Shënimeve të Leksionit për Zonat Kryesore të Teologjisë së Krishterë Thu, 06/04/2009 - 16:24 admin
Albanian - Kërkohen përkthyes vullnetarë Thu, 07/09/2009 - 17:46 admin