MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

9. Eskatologjia: Konsumimi i Të Gjitha Gjërave

Termi “eskatologji” vjen nga dy terma në greqisht e]scatoz dhe lovgoz që do të thonë respektivisht (me përafërsi) “i fundit”, “fund” ose “përfundimtar” dhe “fjalë,” “çështje,” “gjë”. Atëhere, duke folur nga ana teologjike, termi eskatologji i referohet “gjërave që i përkasin fundit të historisë dhe konsumimit të mbretërisë së Perëndisë.” Trajton si çështjet e eskatologjisë personale të tilla si vdekja dhe gjendja e ndërmjetme ashtu edhe tema me një fokus më të përgjithshëm dhe të përbashkët. E fundit mund të përfshijë tema të tilla si kthimi i Krishtit, ringjallja, gjykimi, mundimi, mbretërimi mijëvjeçar dhe gjendja e përjetshme.

IA. Eskatologjia Personale

1B. Kuptimi i Vdekjes Fizike

1C. Ata që i Nënshtrohen – Hebrenjve 9:27
2C. Një Pikëpamje e Pastër Materialiste
3C. Një Pikëpamje e Krishterë Materialiste
4C. Një Pikëpamje Tjetër e Krishterë: Njeriu si i Unifikuar, Por Qenie e Përbërë

2B. Kuptimi i Vdekjes Shpirtërore

1C. Gjendja – Efesianëve 2:1
2C. Fryti i Vdekjes Shpirtërore – Efesianëve 4:17-19
3C. Fundi Përfundimtar: Vdekja e Dytë
1D. Zbulesa 21:8
2D. Zbulesa 20:6

3B. Shkaku Përfundimtar i Vdekjes Fizike dhe Shpirtërore

1C. 1 Korintasve 15:21
2C. Zanafilla 2:17; 23-24; 5

4B. Problemi Ekzistencial i Vdekjes

1C. Veprat 8:2
2C. Filipianëve 2:27
3C. 1 Thesalonikasve 4:13
4C. Hebrenjve 4:15
5C. 1 Korintasve 15:55-57

5B. Natyra e Gjendjes së Ndërmjetme (Zwischenzustand)

1C. Vendi i Harresës (Burgut) së Pandërgjegjshme/Gjumi i Shpirtit (p.sh. Avdentistët e Ditës së Shtatë, Dëshmitarët e Jehovait)
1D. Përdorimi i 1 Thesalonikasve 4:13-15
2D. Luka 16:19-31
2C. Purgatori (Katolikët)
1D. 2 Makabenjve 12:42-45
2D. Mateu 5:26; 12:32
3D. 1 Korintasve 3:15
4D. 2 Timoteu 1:18
5D. Nevoja për Besim Personal në Këtë Jetë – shiko Gjoni 8:24
3C. Ringjallje e Menjëhershme (F. F. Bruce dhe W. D. Davies)
1D. 2 Korintasve 5:1-10
2D. Një Presupozim i Monizmit Antropologjik?
4C. Të Krishterët Shkojnë për Të Qenë me Perëndinë, Por Presin Trupat e Ringjalljes
1D. 2 Korintasve 5:8-9
2D. 1 Thesalonikasve 5:10
3D. Luka 23:43
4D. Jobesimtarët

   1E. Luka 16:23-24

   2E. Gjoni 5:28-29

   3E. Mateu 25:46

IIA. Eskatologjia e Përbashkët

1B. Rikthimi i Krishtit: Zonat e Marrëveshjes së Përgjithshme

1C. Është e Sigurtë, Megjithëse Dita Nuk Dihet
1D. Veprat 1:11
2D. 1 Thesalonikasve 4:16-17
3D. Hebrenjve 9:28
4D. Zbulesa 22:12 (22:20)
5D. Filipianëve 4:5; Jakobi 5:8; 2 Pjetri 3:10; 1 Gjoni 3:2-3
2C. Burimi: Mësimi i Jezusit
1D. Mateu 24:3; 24:30
2D. Gjoni 14:3
3D. Zbulesa 1:7
3C. Përcaktimi i Veçantë i K ohës
1D. Mateu 24:36
2D. Mateu 24:36-25:30
4C. Do të Jetë Personale dhe E Dukshme për Të Gjithë
5C. Do të Jetë Madhështore
1D. Krahasimi me Ardhjen e Parë
2D. Mateu 24:23
3D. Mateu 24:27-28
6C. Ai Do të Vijë Si Gjykatës dhe Shpëtimtar
1D. Marku 13: Gjykim dhe Shpëtim
2D. Luka 21: Gjykim dhe Shpëtim1
3D. Të Ligjtë te Mateu 24-25
4D. Të Drejtët te Mateu 24-25

2B. Rikthimi i Krishtit: Zonat e Ndryshimit midis Ungjillorëve

1C. Tekstet që Kanë të Bëjnë me Kthimin e “Shpejtë” të Krishtit
1D. Mateu 24:40-50
2D. Luka 12:40
2C. Tekstet që Kanë të Bëjnë me Ngjarjet që i Prijnë Kthimit të Krishtit
1D. Mateu 24:14
2D. Mateu 24:21
3D. 2 Thesalonikasve 2:3
4D. Romakëve 11:25-32
5D. Mateu 24:4-14
3C. Liberalizmi dhe Përgjigjja e Tij
4C. Parashikimi Profetik për Ardhjen e Tij të Shpejtë
1D. Zbulesa 22:12 – “shpejt”
2D. Hebrenjve 10:17 – “për pak kohë”
5C. Pozicioni i Berkhofit2
6C. Përgjigjja e Grudem-it3
7C. Një Përgjigje Dispensianoliste
8C. Një Përqasje Përjetuese dhe Përgjigjja
9C. Të Gjitha Ngjarjet e Mëparshme Kanë Ndodhur

3B. Natyra dhe Përcaktimi i Kohës së Rrëmbimit në Ajër

1C. Natyra e Rrëmbimit në Ajër: 1 Thesalonikasve 4:17
2C. Koha e Rrëmbimit në Ajër
1D. Rrëmbimi Para-Mundimit
2D. Rrëmbimi i Pjesshëm Gjatë Mundimit
3D. Rrëmbimi në Mes të Mundimit
4D. Rrëmbimi Pas Mundimit

4B. Natyra e Mijëvjeçarit

1C. Pas-Mijëvjeçari (P.M.)
1D. Deklarata e Pozicionit
2D. Përkrahësit e Pozicionit

   1E. Euzebio (Eusebius) i Cezaresë (260-340 Ps.K.)

   2E. Origjeni4 (185-254)

   3E. Teodor (Theodore) Beza (1519-1605)

   4E. Xhon (John) Owen (1616-1683)

   5E. Isak (Isaac) Watts (1674-1748)

   6E. Xhonathon (Jonathon) Edwards (1703-1758)

   7E. A. H. Strong (1836-1921)

3D. Pikat e Forta dhe të Dobta të Pozicionit

   1E. Fuqia dhe Sovraniteti i Perëndisë

   2E. Sigurimi i Perëndisë në Krishtin dhe Fryma

   3E. Rritja Graduale e Kishës e Përvijuar te Shëmbëlltyrat e Jezusit

   4E. Në të Vërtetë Asnjë Pikë nuk e Vendos P.M. në Kontrast me Ndonjë Sistem Tjetër

   5E. Kisha Karakterizohet nga Vuajtja e jo nga Triumfi Mbarëbotëror5

   6E. Përvoja e Historisë6

2C. Premijëvjeçari Historik
1D. Deklarata e Pozicionit
2D. Përkrahësit e Pozicionit

   1E. Tre Shekujt e Parë të Kishës

   2E. Kisha e Aleksandrisë

   3E. Anti-Mijëvjeçari i Agustinit (350-430) dhe Periudha Mesjetare

   4E. Shekujt e Nëntëmbëdhjetë dhe Njëzetë

3D. Pikat e Forta dhe të Dobta

   1E. Eksegjeza e Zbulesës 20:4-6 dhe e]zhsan

   2E. Kritika e “Një Pasazhi”

3C. PreMijëvjeçari Dispensional
1D. Deklarata e Pozicionit
2D. Përkrahësit e Pozicionit

   1E. J. N. Darby (1800-1882)

   2E. John F. Walvoord

   3E. J. Dwight Pentecost

   4E. Charles C. Ryrie

   5E. Darrell L. Bock

   6E. Craig L. Blaising

3D. Pikat e Forta dhe të Dobta

   1E. Njohja e MosVazhdimësive Strukturore Ndërmjet Dhjatave

   2E. Një e Ardhme për Izraelin si Komb

   3E. Dy Popuj të Perëndisë?

   4E. Besëlidhja me Davidin dhe Prania e Mbretërisë Tani

4C. Anti-Mijëvjeçari
1D. Deklarata e Pozicionit
2D. Përkrahësit e Pozicionit

   1E. Agustini (354-430)

   2E. Martin Luteri (1483-1546)

   3E. Xhon Kalvin (1509-1564)

   4E. Abraham Kuyper (1837-1920)

   5E. Hermann Bavinck (1854-1921)

   6E. Louis Berkhof (1873-1957)

3D. Pikat e Forta dhe të Dobta

   1E. Shumë Pasazhe Konfirmojnë Skemën Anti-Mijëvjeçare

   2E. Lidhja e Djallit te Zbulesa 20

   3E. Natyra Simbolike e Librit të Zbulesës

   4E. Kisha Zëvendëson Izraelin

   5E. Leximi Anti-Mijëvjeçar i Zbulesës 20 Është I Sforcuar

   6E. Premtimet e Dh.V. Parashikojnë një Mbretëri Tokësore (shiko, 1 Kor. 15:24; Zbu. 5:10; 12:5)

   7E. Lidhja e Djallit Nuk Ndodh me Ardhjen e Krishtit siç Argumentojnë Shumë Anti-Mijëvjeçarë

   8E. Mundësia e Zbulesës Progresive brenda Kanunit të Dh.R.

   9E. Kisha dhe Izraeli në Planin e Perëndisë

5B. Ringjallja, Gjykimi dhe Gjendja e Përjetshme

1C. Ringjallja e Të Gjithë Njerëzve
1D. Danieli 12:2
2D. Gjoni 5:28-29
2C. Gjykimi i Të Gjithë Njerëzve
1D. Veprat 17:31
2D. Zbulesa 20:11-15
3C. Doktrina e Parajsës dhe e Gjendjes së Përjetshme
1D. Një Gjendje apo një Vend?
2D. Një Vështrim i Zbulesës 21-22
4C. Doktrina e Ferrit
1D. Pikëpamjet Liberale
2D. Pikëpamjet Tradicionale: Vuajtje e Përjetshme e Ndërgjegjshme
3D. Pavdekshmëri e Kushtëzuar

1 Duket se Luka ishte përqëndruar te viti 70 Ps.K. (21:20-24), por dikush nuk mund të sugjerojë se vargjet si 21:27, dhe 35 nuk po vështrojnë drejt fundit (eskaton) madhështor. Dhe ajo që ndodhi në 70-n Ps.K. mundet, gjithsesi në mënyrë teorike, të përsëritet në një kohë të mëvonshme.

2 Berkhof, Systematic Theology, 695-703

3 Grudem, Systematic Theology, 1095-1105

4 Gentry, “Postmillennialism,” 15. Ai citon veprën e Donald G. Bloesch, Essentials of Evangelical Theology: Vol 2: Life, Ministry and Hope (San Francisco: Harper and Row, 1979), 192 dhe Philip Schaff, History of the Christian Church, 5th ed. (Grand Rapids: Eerdmans, rep.n.d. [1910]), 2:591, shiko, 122.

5 Shiko Robert Strimple, “An Amillennial Response to Kenneth L. Gentry, Jr.,” in Three Views on the Millennium and Beyond, ed. Darrell L. Bock (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 63-66.

6 Blaising “Premillennial Response,” 75.

Related Topics: Eschatology (Things to Come), Teaching the Bible

Report Inappropriate Ad