MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

2. Detyrat e Kursit

Detyrat e Kursit

Ka tre detyra për këtë kurs.

1. Përpara se kursi të fillojë studenti duhet të bëjnë një plan bazë për atë se si ata mund të ndihmojnë një besimtar të ri që të rritet në Krishtin. Ky plan nuk duhet të jetë i plotë, por duhet të jetë diçka që ti faktikisht do ta provosh dhe do ta bësh me një person dhe diçka mbi të cilën mund të ndërtosh. Pra duhet bërë duke u menduar mirë. Ti mund të krijosh çdo lloj skenari (situate) që dëshiron, por bëje praktik dhe konkret.

2. Në fund të kursit, studenti do të rivlerësojë planin e tij të dishepullimit dhe do ta rishikojë atë nëse është e domosdoshme. Çdo student do të përgatisë një plan që mund të përdoret nga dikush tjetër. Ai do ta përdorë atë vetë dhe do bëjë kopje që edhe të tjerët të mund ta përdorin.

3. Studenti do të shkruajë dëshminë e tij personale në dy faqe (3 minuta për ta thënë) duke përfshirë kohën përpara, gjatë dhe pas shpëtimit si dhe një prezantim të qartë të mesazhit të ungjillit në pjesën “gjatë”.

IA. Kushtet paraprake për Dishepullimin/(bërjen)

1B. Leksioni 1: Kuptimi i Domethënies së Termit “Dishepull”

2B. Të Kuptuarit e Kontekstit të Dishepullimit

1C. Leksioni 2: Konteksti Teologjik: Vullneti dhe Vepra e Perëndisë

2C. Leksioni 3: Konteksti i Marrëdhënieve: Urdhërimet më të Mëdha

3B. Përbledhje

IIA. Profili i Një Dishepulli: Imitimi i Krishtit

1B. Besime që të Çojnë tek Ngjashmëria me Krishtin

1C. Leksioni 4/5: Teologjia Bazë: Një Strukturë Teologjike për

Ngjashmërinë me Krishtin

2C. Leksioni 6: Sinteza Teologjike e Jetës Shpirtërore: Rritja në Ngjashmërinë me Krishtin/Shenjtërimi.

2B. Leksioni 7: Virtyte që të Çojnë tek Ngjashmëria me Krishtin

1C. Virtytet Teologjike në Ngjashmëri me Krishtin

2C. Virtyte Morale në Ngjashmëri me Krishtin

3C. Virtytet Intelektuale në Ngjashmëri me Krishtin

4C. Përmbledhje: Një Jetë e Përqëndruar te Krishti, Integriteti i Shenjtë

3B. Leksioni 8: Zakone që të Çojnë tek Ngjashmëria me Krishtin

1C. Qëllimi dhe Përleshja për Zakonet në Ngjashmëri me Krishtin

2C. Zakonet në Ngjashmëri me Krishtin me Një Përqëndrim Kryesor drejt Perëndisë

3C. Zakonet në Ngjashmëri me Krishtin me Një Përqëndrim Kryesor drejt Njerëzve

IIIA. Procesi i Dishepullimit: Inkurajimi i Imitimit të Krishtit

1B. Leksioni 9: Dy Komponentë Kryesorë dhe Krijimi i një Plani

1C. Dy komponentë Kyç

1D. Lutja për Dishepujt Tanë

2D. Të Bërit Shok dhe Dashuria për Dishepujt Tanë: “Bekimi”

2C. Hartimi dhe Ndjekja e Një Plani – Përdorimi i Kohës Formale

1D. Mësimet mbi Sigurinë

1E. Siguria e Dashurisë së Pakushtëzuar të Perëndisë

2E. Siguria e Faljes nga Perëndia

3E. Siguria e Përgjigjes së Lutjeve

4E. Siguria e Fuqisë dhe e Fitores

5E. Siguria për Praninë dhe Udhëzimin e Perëndisë

2D. Zhvillimi i Zakoneve të Shenjtërisë

1E. Leksioni 10: Bibla

2E. Leksioni 11: Lutja

3E. Leksioni 12: Adhurimi

4E. Leksioni 13: Koha e Qetë

5E. Leksioni 14: Agjërimi

6E. Leksioni 15: Të Shërbyerit dhe Dhuntitë Shpirtërore

7E. Leksioni 16: Miqësia

8E. Leksioni 17: Dhënia

9E. Leksioni 18: Ungjillizimi

IVA. Problemet Në Dishepullbërje: Kapërcimi i Pengesave për Imitimin e Krishtit.

1B. Leksioni 19: Problemet Kryesore në Procesin e Dishepullimit

2B. Përmbledhje

VA. Perspektivat për Dishepullimin: Ku po Shkojmë që Këtej?

1B. Mësimi 20: Ku Kemi Qenë?

2B. Ku po Shkojmë që Këtej?

VIA. Bibliografi

Related Topics: Discipleship

Report Inappropriate Ad