MENU

Where the world comes to study the Bible

28. Recenze knihy -- Zázrak chlapců

Autor: Michael Gurian

Rok vydání: 1996/2006

Vydavatel: Jeremy P. Tarcher/ Penguin

Počet stran: 295

Webová stránka autora: http://www.michaelgurian.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Chcete rozumět tomu, jak Bůh stvořil chlapce takové, jakými jsou a v případě, že chcete vědět, co potřebují k tomu, aby z nich vyrostli dospělí a mravní muži a jaké praktické kroky můžete udělat, abyste své syny vedli z dětství k dospělosti.

„V kostce”…

V kmenových kulturách jsou chlapci vychováváni všemi muži kmene k tomu, aby ctili a respektovali svoji biologickou rozdílnost. V naší kultuře je třeba rodičů, mužských rolových vzorů a společnosti (médií, vzdělávacích institucí, vlády, atd.) k tomu, aby byl chlapec vychován, aby respektoval tělo, které mu Bůh dal, aby si vytvořil osobní vztah s Bohem, aby si našel smysluplnou práci, aby se naučil společenskému styku s muži a ženami a aby byl platným členem společnosti. Tato kniha je také velmi přínosná pro matky samoživitelky, neboť jim pomáhá najít mužské rolové vzory pro jejich syny. Nemusejí tak nést břímě výchovy svých synů zcela samy.

Hlavní myšlenky…

Chlapci potřebují, aby do jejich výchovy byl zapojen „kmen“ tří rodin: Primární pečovatelé, rozšířená rodina (lidé, které vidí denně), kultura a společenství (sbor, média, lidé místního společenství, atd.)

Bůh stvořil dívky a chlapce přesně tak rozdílné, jak zamýšlel: Chlapci potřebují velký prostor k objevování, slyší na jedno ucho lépe než na druhé, zpracovávají a projevují své city v rychlých výbuších energie díky testosteronu, opožďují své citové reakce, aby daný problém nejdříve vyřešili a jistá agresivita (ale ne násilí) jim je vlastní. My, jakožto rodiče, bychom těmto kvalitám chlapců měli rozumět a přistupovat k nim pozitivně.

Chlapci a muži potřebují soutěž a účelově zaměřenou práci. Skupinové sporty a koníčky jsou pro ně důležité, aby realizovali svatý účel, který pro ně Bůh má.

Chlapec prožívá své druhé zrození při dospění v muže (str. 10 a následující). Dorostenci potřebují mužské vedoucí, se kterými by mohli otevřeně mluvit o „šedých/hříšných“ stránkách jáství, o sebe-kontrole, o duchovnosti, o vztazích s ženami a o nalezení smysluplné práce, atd.

Kroky…

Gurian vysvětluje prvky a techniky zdravé kázně. Gurian v knize nabízí celou řadu praktických nástrojů. Několik hlavních kázeňských technik zahrnuje: ukázat chlapci, jak jeho jednání ovlivňuje svět kolem něho, přeorientovat jeho agresi na neživé objekty, užívat vážný tón, zabavit hračky či ho zbavit určitých výsad, vyjednávat a poskytnout mu možnosti výběru, když je to možné, stanovit úkoly a zapojit ho do „her“ a NIKDY ho neuhodit či při ukázňování neužít násilí.

Při učení morálky, hodnot a duchovnosti si musíme nejdříve sami vyjasnit svoji vlastní pozici. Gurian vysvětluje stádia morálního vývoje chlapců a jak tato stádia usměrňovat. Příběhy o „hrdinech“ (z mytologie a z pravdivých biblických příběhů) zaujmou jejich pozornost spíše než přednášky a jsou výborným způsobem, jak chlapce poučit o kvalitách mravných, silných a duchovních mužů.

Poučování chlapců o sexu a o lásce vyžaduje upřímný rozhovor o sexu, lásce a závazku. Chlapci potřebují vědět, že jejich sexuální pocity nejsou špatné sami o sobě a že Bůh stvořil jejich těla pro svatý účel. Mužští vedoucí jim mohou pomoci uvědomit si tyto potřeby a zároveň je učit sebekontrole a respektu k ostatním.

Dejte chlapcům důležitou práci od brzkého věku. Bůh nás stvořil k tomu, abychom pracovali na důležitých dílech v jeho království. Práce mužům pomáhá pociťovat sounáležitost, dává jim sebejistotu a pomáhá jim stát se zodpovědnými „manžely“ ve společnosti.

Statistiky a zajímavá fakta…

V několika posledních desetiletích se učitelé, vlády a média soustředily na pozvednutí dětí a vzdělání se soustředilo na ženy, aby jim v naší společnosti přineslo rovnost. Nicméně, výzkumy ukazují, že nevěnujeme dostatek času a zdrojů výchově chlapců:

U chlapců je vyšší pravděpodobnost zanechání školy.

Ženy překonávají muže, pokud jde počty studentů na vysokých školách a dalších institucích vyššího vzdělávání.

Chlapci se častěji než dívky stávají oběťmi fyzického zneužívání.

Chlapci páchají sebevraždu čtyřikrát častěji než dívky.

Různé…

Velmi užitečné kapitoly knihy se zaměřují na vtah mezi matkou a synem a otcem a synem. Pár hlavních ponaučení pro matky (především matky samoživitelky): Matky by neměly nutit své syny, aby se starali o jejich citové potřeby. Chlapcům by mělo být umožněno, aby se oddělili od svých matek ve druhém desetiletí svého života a vstoupili do světa mužů. Některé rady otcům: Otcové musí učinit vědomé rozhodnutí být účastni v životě chlapců jakožto otcové od okamžiku početí a musejí sami mít povědomí o svých vlastních hodnotách, přesvědčeních a jednáních jakožto vzory rolí pro své syny. Pro otce a syny je velmi důležitý osobní vztah s častou komunikací.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Více si uvědomuji úžasný způsob, jakým Bůh děvčata a chlapce stvořil rozdílnými. Využiji těchto rozdílností a požádám Boha, aby nám pomohl vychovat našeho syna stát se takovým mužem, jakým Bůh chce, aby byl: Mužem, který následuje Krista, který je dobrým manželem a otcem a který v dobrém přispěje světu.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad