MENU

Where the world comes to study the Bible

27. Recenze knihy -- Láska a kázeň ve výchově dětí

Autor: Dr. James Dobson

Rok vydání: 1997 (1970, 1992)

Vydavatel: Návrat domů, Praha ČR, http://www.navrat.cz (Tyndale House Publishers, Inc.)

Počet stran: 208 (288)

Webová stránka autora: http://www.focusonthefamily.com

Jazyk vydání: anglický, český

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Se chcete dovědět, jak efektivně a láskyplně vést své děti ke kázni. Prostřednictvím povzbudivých slov Dr. Dobsona se naučíte vymezovat hranice ve své rodině.

„V kostce”…

Kniha Dr. Dobsona vysvětluje, jak citlivě aplikovat kázeň prostřednictvím výchovy založené na zdravém rozumu a s využitím zákona posílené reakce s cílem vštípit dětem pozitivní chování a změnit chování negativní. Kniha také pomáhá vyučujícím překonávat překážky spjaté s výukou a kázní ve třídě.

Hlavní myšlenky…

Láskyplná kázeň funguje při správné aplikaci. Existuje rozdíl mezi kázní a trestem: kázeň se zaměřuje na dané chování, trest na daného jedince. Pro dítě jsou skvělé verbální pochvaly; rodiče by měli stále svým dětem říkat, že je milují, a srozumitelně poukazovat na činnosti, které chtějí, aby opakovaly. Jinými slovy, ignorujte činnosti, kterým jako rodiče chcete, aby se dítě vyhýbalo. Vážná kázeňská opatření, jako je naplácání, mají své místo v případě svévolného vzdoru vůči rodiči, nikoli v případě dětské nezodpovědnosti.

Druhá polovina knihy je určena pro učitele/vychovatele a rozebírá, jak zavést dostatečnou strukturu a kázeň ve třídě s cílem motivovat studenty k určitému chování. Jedním ze záměrů vzdělávání je připravit mládež na zodpovědnost, která je čeká v dospělosti (dochvilnost, domácí úkoly, připravenost, schopnost vycházet s druhými lidmi, schopnost soustředit se s cílem splnit úkol atd.).

Kroky…

Výchova dítěte založená na zdravém rozumu

Pěstování úcty k rodičům je zásadním faktorem ve výchově dítěte. Batolecí fáze je nejvhodnější dobou k tomu, dát dítěti citlivě, ale důrazně najevo, že hlavní slovo máte vy. Plácnutí by mělo být okamžitou reakcí na vzdorovité projevy typu „To neudělám“ nebo „Zmlkni“. Tím, že odhalí, co dané chování motivuje, rodič může aplikovat vhodný kázeňský prostředek a usilovat o konečný cíl, kterým je udržet si respekt dítěte.

Nejlepší příležitost ke komunikaci nastává po aplikaci kázeňského prostředku. Poté, co je dítě ukázněno, zatouží po rodičovské lásce. Svou otevřenou, láskyplnou náručí dáváte najevo, že neodmítáte dítě, ale jeho chování.

Autorita bez sekýrování (je možná).

Nezahlcujte dítě materialismem. „Pokud dítěti nikdy nedovolíte, aby něco chtělo, nikdy si nevychutná radost z toho, že to dostane.“ (str. 45)

Usilujte o rovnováhu mezi láskou a disciplínou. Dbejte na to, aby vaše dítě vědělo, kdo má hlavní slovo, dávejte mu najevo svou lásku a chovejte se k němu s úctou a důstojností. Můžete pak očekávat, že k vám bude přistupovat stejně.

Dalším tématem, které Dr. Dobson ve své knize rozebírá, je zákon posílené reakce. Píše, že „chování, které přináší žádoucí výsledky, se bude opakovat“. Všichni jsme motivováni tím, co je nám příjemné, a toho lze využít při vštěpování zodpovědného chování chlapcům a děvčatům. Jedním ze způsobů jsou odměny, které je však třeba dávat rychle. Není přitom nutné, aby byly materiálního rázu, protože dané chování může vypůsobit jakýkoli vhodný podnět (např. pochvaly). Všechno, co se zdá člověku žádoucí, může být motivací ke konkrétnímu chování. Děti jsou tak různé, že jednomu stačí k poznání toho, kdo má hlavní slovo, přísný pohled, zatímco na jiné může zapůsobit jen silné a dokonce i bolestivé kázeňské opatření.

Když kázeňské prostředky selžou, jedná se většinou o chybu v jejich aplikaci. Existuje několik základních důvodů nedostatečného úspěchu. Největším problémem je sporadická a nečekaná kázeň. Rodiče musí být ve věci disciplíny dítěte vytrvalí a důslední. Dítě také může být cílevědomější než rodič, přičemž obě strany jsou si toho vědomy.

Existují tři typy překážek, které brání některým dětem se učit: opožděný žák, pomalý žák a žák nepodávající výkon podle svých schopností. Opožděný žák je vývojově pozadu a může mu pomoci, pokud „se zdrží“ o rok déle ve škole. Pomalý žák není schopen učit se stejně rychle jako jeho spolužáci. Pomalí žáci mohou začít prospívat díky tomu, že je budeme učit individuálně, v prostředí vylučujícím selhání s jeho negativními důsledky, a přitom budeme pamatovat, že úspěch plodí úspěch. Žák nepodávající výkon podle svých schopností postrádá jistou sebekázeň, která by ho motivovala k dobrému výkonu. Takového žáka se snažte stimulovat na základě stanovení cílů ve spojitosti s pozitivním posilováním reakcí.

Citace…

„Rodiče, kteří jsou vůči svým synům a dcerám chladní a přísní, je často poškodí na celý život.“ (str. 12)

„Vztah mezi rodičem a dítětem představuje pro mladého člověka první a nedůležitější interakci.“ (str. 18)

„Projevy rodičovské autority vzbuzují úctu jako žádný jiný proces.“ (str. 35)

„Disciplína adolescentů a teenagerů by měla zahrnovat ztrátu výsad, finanční postih a podobné formy nefyzických trestů.“ (str. 72)

„Verbální motivace může být pro lidské bytosti tím nejsilnějším stimulem.“ (str. 92)

„… cenná formule pro výchovu dětí a dospívajících: poskytněte co nejpádnější důvod k tomu, aby bylo vyhověno vašim přáním. Váš hněv je tím nejméně efektivním stimulem…“ (str. 118)

Různé…

„11. kapitola: Vyhrazeno pro maminky“

Udělejte si čas sama na sebe – zařaďte své jméno do seznamu priorit.

Nebojujte s tím, co nemůžete změnit.

Nezabývejte se složitými problémy pozdě večer – v tuto dobu se všechny problémy zdají neřešitelné a rozhodnutí, která uděláte, mohou být spíš emotivní než racionální.

Snažte se psát si seznamy – seznam povinností, které je třeba splnit, vám přinese úlevu.

Hledejte pomoc shůry – všechna řešení mohou rodiče najít prostřednictvím modlitby a osobní komunikace s Bohem, naším Stvořitelem.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Mám teď k dispozici nástroje k tomu, vychovávat své děti v disciplinovaném a láskyplném ovzduší. Už nemám strach vést je ke kázni nebo je plácnout (když je to nezbytné), protože vím, že veškerá láska a pozitivní čas s nimi strávený nám umožní, aby tato kázeňská opatření upevnila naše pouto. Zároveň jsem lépe vybavena k tomu, abych pracovala na pozitivním posilování reakcí.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad