MENU

Where the world comes to study the Bible

7. Recenze knihy -- Výchova vedená milostí

Autor: Dr. Tim Kimmel

Rok vydání: 2004

Vydavatel: Thomas Nelson

Počet stran: 230

Webová stránka autora: http://www.familymatters.net

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Jste frustrování a nejisti svým způsobem výchovy spokojený, a pokud hledáte milost a naději pro sebe a své děti.

„V kostce”…

Všichni potřebujeme milost. Nikdo z nás není dokonalý, a pokud máme dokonalost jako standard pro výchovu svých dětí či dokonce pro ně samotné, neokusíme radost spojenou s jejich vyrůstáním. Krom toho, je větší pravděpodobnost, že budou vyrostat s pocitem trpkosti a zášti vůči nám a vůči našim tradicím a hodnotám, tedy těm věcem, které si přejeme, aby jim byly drahé.

Hlavní myšlenky…

Děti se rodí se třemi potřebami: potřeba bezpečí, potřeba pocitu významnosti a potřeba pocitu síly.

Rodič vedený milostí uspokojuje tyto potřeby tím, že svému dítěti dává tyto tři dary: lásku, pocit účelnosti a pocit naděje.

Bezpečná láska: Děti se cítí v bezpečí, když vědí, že jsou přijímány takové, jaké jsou, když vědí, že jsou součástí milující rodiny, která ctí všechny své členy, a když přijímají pravidelné a štědré projevy milující pomoci.

Významný účel: Děti se cítí být významnými, když jsou pravidelně potvrzovány, když vědí, že mají naší pozornost, a když jsou citlivě napomínány.

Silná naděje: Děti si vyvinou silný pocit naděje, když vědí, že jejich rodiče uznávají dovednosti a schopnosti, které jim dal Bůh, a když je přetvářejí v předpoklady pro budoucnost, když je jejich rodiče vedou a povzbuzují k tomu, aby svůj život žily jako velké duchovní dobrodružství, a když jim jejich rodiče pomáhají, aby své dětství naplnily řadou pozitivních úspěchů.

V rodinách, které jsou vedené milostí, je dětem dána:

Svoboda být odlišnými: „jedinečnými“, „divnými“, „bizardními“, „podivínskými“, „praštěnými“ a „splašenými“.

Svoboda být zranitelnými: Nereagujte přehnaně, ale ani nebuďte lhostejní, nepodceňujte nedospělé pocity dětí jako velké výkyvy nálad, bláhové představy a přehnané strachy.

Svoboda být přirozenými: „Rodiny vedené milostí vytvářejí prostředí, ve kterém jsou děti respektovány a dávají jim možnost vyjádřit případnou frustraci z rodičů.“ (str. 203).

Svobodu chybovat: Raději odpovídejte, než reagujte. Nevyhýbejte se důsledkům. Ukázňujte způsoby, které jsou nejúčinnější a které se k vám nejvíce hodí.

Kroky…

Vzbuďte ve svém dítěti bezpečný pocit, že je milováno.

Vzbuďte ve svém dítěti pocit významného účelu (obecný, specifický, vztahový a duchovní).

Vzbuďte ve svém dítěti silný pocit naděje.

Dovolte svému dítěti být odlišným.

Dovolte svému dítěti být zranitelným.

Dovolte svému dítěti být přirozeným.

Dovolte svému dítěti chybovat.

Vše dělejte tak, abyste přitom byli vedení milostí!

Citace…

„Různé přísné hlasy říkají rodičům, že pokud nebudou své děti krmit jistými způsoby, či je nebudou ukázňovat jistými způsoby či jistými způsoby vychovávat, pak své děti vedou k jistým zkázám… Jednou věcí je nabízet rady ve všech těchto oblastech, ale jinou je tyto rady vydávat za jediné způsoby, jak děti účinně vychovávat.“ (str. 8)

„(Rodiče vedení milostí) jsou plni milosti především v okamžicích, když si jejich děti zaslouží jejich lásku nejméně. Rady jejich dětem jsou směsí „Jsi Božím darem, běž a změň svět“ a „Někdy je těžké dělat to, co je správné, ale věz, že je ti odpuštěno.“ (str. 19)

„Pravidla, v nichž není milost, blokují vztah s našimi dětmi a vedou k jejich odporu. Na druhou stranu, vztahy bez pravidel nevedou k milosti o nic více.“ (str. 37)

„Výchova vedená milostí pochází a působí z nitra, výchova vedená strachem pochází a působí zvnějšku.“ (str. 133)

Jak kniha ovlivnila moji výchovu…

Už se nebojím vychovávat! Před pár lety jsem jako nová matka přečetla dvě nebo tři knihy o výchově, které mě zanechaly s pocitem, že když udělám jednu jedinou chybu, zničím svému dítěti život. Začala jsem si myslet, že ať učiním jakékoli rozhodnutí ohledně toho, co a kdy má dcera jí, jak si hraje, kdy spí, atd., navždy utvářím její povahu. Problémem bylo, že různí „odborníci“ měli různé představy o tom, co je tou „správnou“ metodou výchovy dětí. Byla jsem tím tak zmožena a frustrována, že jsem přestala číst knihy o výchově a to až do nedávné doby, kdy mi kamarádka doporučila knihu Výchova vedená milostí.

Dr. Kimmel ve své knize Výchova vedená milostí představuje naprosto odlišný přístup. Místo toho, aby předepisoval návod k výchově dokonalých dětí, zaměřuje se na podstatu milosti při výchově (nezasloužená přízeň, nezasloužená přívětivost). Pojednává nejen o potřebě milosti našich dětí ale také o naší vlastní potřebě milosti jakožto rodičů. Při tomto jiném postoji se zaměření posouvá od snahy být dokonalými rodiči, kteří se snaží vychovat dokonalé děti, k tomu, být rodiči vedenými milostí, jejichž prioritou je uspokojení vnitřních potřeb dětí.

S tímto novým přístupem nově doceňuji každé své dítě jakožto jedinečný a samo o sobě hodnotný dar od Boha. Každé je jiné a vyžaduje zvláštní péči, pozornost, potvrzení, vedení a dokonce i kázeň – vše však v atmosféře milosti. Jsme svobodni se těšit z našich rozdílností a učit se z našich chyb. Teď rozumím tomu, že Boží milost je v mém životě a v životech mých dětí dostatečně velká na to, aby zakryla naše chyby a selhání. A tato nová svoboda, kterou mi dává toto poznání, pokud jde o moji výchovu, dovoluje mým dětem, aby rostli ve své víře v Boha, neboť vidí, jak se Jeho milost projevuje v našich každodenních životech.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Children, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad