MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

Gebed

Related Media

Spiritual Growth Study Guide

Translated by Christina.

Gebed – Preek

I. Nieuwe serie: Wat Heeft U Nodig Om Te Groeien? Gebed!

We hebben vorige week een nieuwe serie gestart, “Wat heeft u nodig om te groeien?” Vorige week zagen we dat het kennen en gehoorzamen van de bijbel een niet te weerleggen en essentieel onderdeel is om te groeien naar een volwassen christen.

Ik hoop dat u de lijst met suggesties om uw overgave op het gebied van bijbel studie op te vijzelen heeft doorgekeken. Ik hoop dat u ook de invulbladzijde hebt nagekeken en moeite gedaan hebt om uw opname vermogen van het Woord van God te verbeteren.

  A. Het Doel: Dat u de gewoonten overneemt die nodig zijn voor geestelijke groei.

Thema Vers: 2 Pet 3:18 maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid! Amen.

Realiseert u zich dat God wil dat u groeit? God is er niet blij mee dat u alleen uw vertrouwen op Jezus Christus als verlosser stelt, Hij wil ook dat u Hem gehoorzaamt en volgt als Heer van uw leven. De Enige die u gehoorzaamt.

  B. Hoe lang duurt het voor ik geestelijk volwassen ben?

Geeft de bijbel enige indicatie over de tijdsduur waarna we ons “volwassen” mogen noemen? Die is er wel degelijk. Paulus schreef de brief I Corinthiërs 4 a 5 jaar nadat hij in de stad Corinthe gepredikt. Hij arriveerde waarschijnlijk ergens rond 51 na Chr. en bleef tot ongeveer 53 na Chr. Hij schreef de brief I Corinthiërs rond 56 a 57 na Chr. Hij verwachtte dat 4 tot 5 jaar wel voldoende tijd moet zijn geweest voor de Corinthiërs om het volwassen niveau te hebben bereikt.

Dit is wat hij zegt in I Corinthiërs 3:

1 Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sostenes, de broeder, 2 aan de gemeente Gods te Corinthe, aan de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze (Heer): 3 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Als u korter dan vijf jaar christen bent, wees dan niet ongeduldig over uzelf. Verwacht niet gelijk volwassen te zijn; dat is niet mogelijk. Dring er wel bij uzelf aan op consequente groei.

5 jaar! Voelt u zich daar ongemakkelijk bij? Misschien bent u langer dan 5 jaar christen. U weet dat u verder op de weg naar volwassenheid zou moeten zijn dan u nu bent, maar u kalmeert uw geweten door tegen uzelf te zeggen, “Ik ga de goede kant op. Op een dag ben ik volwassen, maar wie weet wanneer.” Volwassenheid is niet vaag, ver weg en geen onbereikbaar doel die u een maand voor uw dood pas volbrengt. Volgens Paulus is volwassenheid een concreet doel dat in een relatief kort tijdsbestek bereikt kan worden. Hoe gaat het ermee?

  C. Overzicht: Zeven Gewoonten van Opgroeiende Christenen

We concentreren ons op de Zeven Basis Gewoonten die elke christen moet ontwikkelen om te geestelijk te kunnen groeien. We zullen…

 • U voorzien van de vaardigheden die u nodig heeft om met deze gewoonten te beginnen.
 • Uitleggen hoe de gereedschappen werken die u nodig heeft om deze gewoonten voort te zetten.
  1. Om te groeien moeten we eten—De Bijbel
  2. Om te groeien moeten we ademhalen—Gebed
  3. Om te groeien moeten we geestelijk gezond zijn—Belijden van Zonde
  4. Om te groeien hebben we een zorgzame familie nodig—Broederschap
  5. Om te groeien moeten we regelmatig trainen—Dienen
  6. Om te groeien hebben we bescherming nodig—Verleiding
  7.Om te groeien moeten we geven—Economie

De Gewoonte om te Bidden

“Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.” Romeinen 12:12

II. Waar bent u op de Groeikaart van Gebed?

  A. Vluchtig gebed

Voor het eten. Voor het slapen. De tijden dat u moet bidden. Wanneer het van u verwacht wordt. Daar is niets mis mee. Maar het gebed lijkt routine en snel.

  B. Betrokken gebed

Dit is een geconcentreerd gebed. Het is een resoluut gebed. U wordt serieuzer met bidden omdat een last op uw hart u op uw knieën dwingt. Dit is het soort gebed dat u heeft als uw tiener zijn rijbewijs haalt.

  C. Vechtend gebed

Dit is wat Paulus zegt over zijn medewerkers,

Kolossenzen 4:12 Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.

Epafras worstelde in gebed voor de christenen in Kolosse. Dit is serieus. Dit is inspanning, hard werken. Dit doet een vader die hoort dat zijn dochter samen woont met haar vriendje, weg van God. Dit is het gebed van een moeder die hoort dat haar zoon bij de mormoonse kerk zit en met een mormoons meisje wil trouwen.

Waar bent u op de Groeikaart van Gebed? Op wat voor level bidt u?

  Video—Gebeds Groep Therapie (WillowCreek Video)

Verandering: Hoe kunnen we de gevaren overkomen die die groep overkwamen?

III. Leer en gebruik de zes doorslaggevende elementen voor effectief gebed

Dit komt uit Matteüs 6:9-15, Meestal het Gebed van de Heer genoemd. Dit gebed, zei Jezus “Dit is hoe u zou moeten bidden” niet wat u zou moeten bidden. Hij geeft ons een schets van dingen die we in ons gebed zouden moeten gebruiken en niet een specifiek gebed dat we moeten bidden.

Er zijn Zes Doorslaggevende Elementen voor Effectief Gebed

  A. Het eerste doorslaggevende element voor effectief gebed is lofspraak. Begin met het uitdrukken van uw liefde voor God.

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. (v. 9)

Als u begint met bidden wilt u beginnen met het uitdrukken van uw liefde voor God. Begin met Hem te zeggen, “Heer, ik wil mij concentreren op U.” Als ik ga bidden en geconcentreerd ben op mijzelf en mijn benodigdheden, Eindig ik mijn gebed en ben ik nog depressiever en gefrustreerder dan dat ik het gebed begon. Maar als ik bid en geconcentreerd ben op God, wat ik kan zien van Hem, wat ik kan leren van Hem, Wat Hij me kan laten zien in plaats van dat ik blijf steken met de problemen die ik heb, ga ik uit gebed eraan denkend hoe groot mijn God is!

Hoe kun je God loven?

  1. Ten eerste kunt u Hem prijzen voor wie Hij is —Zijn karakter.

Het eerste doorslaggevende element voor gebed is Gods karakter. Gods karakter is de basis voor beantwoordde gebeden. God beantwoordt de gebeden die erkennen wie Hij is.

Afgelopen week verloor ik mijn hand organizer. Dat is bijna hetzelfde als dat ik mijn hersenen zou verliezen! Ik zocht het hele huis af. Niets! Ik kon het nergens vinden. Ik ging naar mijn kantoor, keerde het ondersteboven en kon het nog steeds niet vinden. Zo stond ik bij mijn bureau en bad, “God, U weet waar het is, ik duidelijk niet. Wilt U mij helpen het te vinden, alstublieft?” Ik tastte naar mijn bureau en sloot mijn bijbel die open lag, en daar was mij organizer, onder mijn open Bijbel!

  2. Ten tweede, u kunt Hem prijzen voor de dingen die Hij doet—Zijn werken,

Hele Psalmen zij hieraan gewijd—het prijzen van God voor Zijn ongelofelijke daden naar Zijn volk. Houd je een lijst hiervan bij in je leven? In het leven van je familie? De bevrijding van God? De antwoorden op gebeden?

Afgelopen vrijdag vroeg ik God me te helpen met twee specifieke dingen. Mijn band recorder ging kapot. Dat klinkt niet zo erg, en is eigenlijk ook niet, maar elke ochtend als ik onder de douche sta en mijzelf scheer luister ik naar het boek Spreuken op cassette. Ik wilde een andere vinden, goedkoop. Een ander gebed. De afgelopen 20 jaar ongeveer had ik een paar lekkere berg schoenen. Deze winter merkte ik dat de zolen los gingen laten. Ik bracht ze naar een schoenmaker en die vertelde mij dat het ongeveer €65,00 zou kosten om ze te laten maken. Dus vroeg ik God mij te helpen een paar goedkope en goede berg schoenen en een goede goedkope band recorder te vinden. Rond 10 uur vrijdag ochtend vond ik er een van € 8,17, en een paar geweldige bergschoenen die me goed paste voor € 15,18. En vandaag prijs ik God dat Hij zich genoeg zorgen maakt om de kleine dingen in mijn leven en daarop antwoord te geven!

Psalm 100:4 zegt “Gaat met een loflied Zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst Zijn naam.”

 • Overgave: Ik zal God prijzen voor wie Hij is en voor wat Hij doet.
  B. Het tweede doorslaggevende element voor effectief gebed is het Doel: Geef jezelf over aan Gods doel en wil voor de rest van je leven.

Het volgende deel van Gods gebed zegt,

10Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Dit is een bevestiging dat God, God is en ik dat niet ben. Dit deel van het gebed dwingt mij te onderzoeken of ik wel echt Gods doelen wil nastreven in mijn leven, in mijn familie, op mijn werk, op mijn school, in mijn land.

Heeft u er ooit over nagedacht wat het met zich meebrengt als u tegen God zegt, “U mag doen met me wat U wil in elk onderdeel van mijn leven. Ik wil liever wat U wil dan wat ik wil.”

U wil een nieuwe auto. God heeft gezegd, “De oude is goed genoeg. Het brengt u nog steeds van punt A naar punt B, de verwarming werkt nog en de verzekering is laag. Hou deze auto! Gebruik het geld dat u zich uitspaart en geef het aan Evangelie voor Azië en help zo mijn werken in India.”

Dat is wat er bedoeld wordt als u bid “Uw wil geschiede.”

U bent gek op Chocolaatjes. God heeft gezegd, “Blijf van de chocolaatjes af. Een per dag is te veel. Een per week is meer dan genoeg. Spaar het geld dat u nu niet uitgeeft en doe het zondag in het collectezakje.”

Dat is wat er bedoeld wordt als u bid “Uw wil geschiede.”

U en uw partner zijn seksueel intiem. U bent over de schreef gegaan, maar u wil niet stoppen. God heeft gezegd, “Stop met deze relatie. U weet dat u hier beide aan kapotgaat. Stop er nu mee.”

Dat is wat er bedoeld wordt als u bid “Uw wil geschiede.”

U voelt zich niet prettig als u thuiskomt en zo vaak als u soap series kijkt. God heeft gezegd, “Uw familie heeft u nodig. Zet de TV uit en beperk het TV kijken tot drie uur in de week.”

Dat is wat er bedoeld wordt als u bid “Uw wil geschiede.”

Romeinen 12:2 moedigt ons aan om “ons lichaam te stellen als een levend offer voor God, toegewijd aan Zijn dienst en Hem te plezieren. Dit is uw redelijke eredienst.”

 • Overgave: Ik zal God gehoorzamen ongeacht wat Hij van mij vraagt.
  C. Het derde doorslaggevende element voor effectief gebed is Behoefte: Vraag God om je behoeften te vervullen.

11Geef ons heden ons dagelijks brood

Voor welke behoeften bid ik? Voor elke behoeft. Er is niets te groot voor Gods kracht om voor te zorgen en er is niets te onbelangrijk voor Zijn zorg. Dus ik mag voor al mijn behoeften bidden.

Hier is een vuistregel: als het groot genoeg is om u zorgen over te maken, is het groot genoeg om voor te bidden. Ik raad u aan om bij te houden welke dingen u bezig houden op een dag, schrijf ze allemaal op en maak daarvan uw dagelijkse gebedslijst. Uw zorgen geven een goede aanwijzing waar u voor zou moeten bidden.

Filippenzen 4:6 “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij .”

Filippenzen 4:19 zegt “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.”

Gebed is mijn persoonlijke belijdenis voor afhankelijkheid van God. Als ik tot Hem kom zeg ik, “Ik vertrouw volledig op U, God. Niet om waar ik voor werk, of voor wat ik kan verdienen door mijn intelligentie of mijn volharding, maar ik vertrouw volledig op U voor mijn behoeften.”

 • Overgave: Ik zal volledig vertrouwen op Gods vervulling van al mijn behoeften.
  D. Het vierde doorslaggevende element voor effectief gebed is Vergiffenis: Vraag Gods vergeving voor je zonden.

12en vergeef ons onze zonden.

Dit deel van het gebed van de Heer zegt, “gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.”

Er zijn vier stappen naar vergeving:

  a. Vraag de Heilige Geest om elke zonde te tonen.

Psalm 139 zegt. “Onderzoek mij, O God, en ken mijn geest; test mij, en ontdek mijn gedachten. Zie of er enig kwaad in mij is.”

Vraag de Heilige Geest om elke zonde te tonen.

  b. Belijd elke zonde apart.

Soms maken we onszelf er makkelijk vanaf door te zeggen, “Vergeef mij al mijn zonden.” U heeft die zonden afzonderlijk begaan, dus kunt u ook beter voor elk apart vergeving vragen. Gebruik geen van deze verhullingen.

Spreuken 28:13 “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en en nalaat, die vindt ontferming.”

  c. Geef aan anderen waar nodig.

Mattheus 5:23-24 “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.”

Dus als God laat zien wat u een ander aangedaan heeft, geef vergeving, maak het goed en schoon uw geweten.

  d. Accepteer Gods vergeving door vertrouwen.

“Als we onze zonden belijden, is Hij trouw en rechtvaardig en zal Hij ons onze zonden vergeven, en ons reinigen van alle onrechtvaardigheden.” 1 Johannes 1:9.

Als we het hebben over vergeving moet je het feit accepteren dat u niet hoeft te leven met schuldgevoelens. Het kan u vergeven worden en schoongemaakt.

 • Overgave: Ik zal mijn zonden belijden zo God ze aan mij toont en Zijn vergeving accepteren.
  E. Het vijfde cruciale element voor effectief gebed is Reinheid:he fifth crucial element to effective prayer is Purity: Laat uw wrok en bitterheid varen

Het gebed van de Heer zegt, “ gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.”

Het standpunt van Christus is dat we vergevingsgezind moeten zijn omdat we zelf ook vergeven zijn. God reageert niet op onze gebeden zolang u wrok, venijn en bitterheid koestert in uw hart. Luister naar wat de Bijbel zegt,

1 Johannes 3:21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. 22En ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Psalm 66:18 Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.19Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed.

 • Overgave: ik zal hen die tegen mij gezondigd hebben laten gaan, want God heeft mij vergeven.
  F. Het zesde cruciale element voor effectief gebed is Bescherming: vraag om goddelijke bescherming.

13En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de bozen.

Wij, als gelovigen, ondergaan elke dag een geestelijke strijd en satan wil ons verslaan door angst en verleiding. Als ik een dag zonder gebed begin, biddend voor Gods kracht, Dan ga ik op eigen kracht de strijd in—en dat schiet niet op!

Als dit gebed zegt, moet u uw eigen hart en leven nagaan, vind uit waar u dreigt te vallen. U moet uzelf leren kennen, want satan, de vijand van uw ziel, is een meester in het weten van zwakheden, en ze te gebruiken om u ten val te brengen.

1 Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt.

 • Overgave: Ik zal mijn zwakheden verkennen en op Gods bescherming vertrouwen.
  G. Relatie

Dit gebed begint met de context van een relatie—onze Vader. Als ik mijn zicht verlies op het feit dat ik een relatie heb met de Vader in de Hemel, zullen mijn gebeden achteruit gaan.

De grondslag voor effectief bidden is een relatie met de liefdevolle Hemelse Vader. Relaties drijven op communicatie, en vergaan zonder dat. God luistert, spreekt u?

IV. Afsluiting

De komende 15 minuten zal het praise team ons leiden, en we gaan oefenen waar ik net over gesproken heb. Het kan zijn dat u wil blijven zitten en in stilte wil zingen en bidden. Het kan allemaal.

Het kan zijn dat u wil knielen bij uw stoel en wil bidden. Het kan allemaal.

Het kan zijn dat u naar voren wil komen om met een ouderling te bidden. Zij zullen er zijn om met u te bidden. Zij zijn er om u met olie te bestrijken en om voor u te bidden, als u dat wil.

Onze kleine groepsleiders en ouderlingen zijn hier, en zullen in kleine groepjes gaan bidden met u. Als u liever in een groepje bid, gaat u dan alstublieft naar een van hun toe. U hoeft niet hardop te bidden. U bent vrij om u stil bij zo’n groep te voegen terwijl anderen bidden.

Laten wij oefenen in gebed naar het patroon dat Jezus Christus ons gegeven heeft.

Related Topics: Prayer, Teaching the Bible

Report Inappropriate Ad