MENU

Where the world comes to study the Bible

داستا نِ خِداِ

Related Media

داستان نویس ی کتاب مقدس روش ی برای یادگیری داستان خدا در یک تسلسل زمان ی اس ت ، قسم ی که داستان کامل خدا از یک کودک خردسال گرفته ال ی افراد بزرگسال قابل درک است. داستانهای رویدادهای تاریخی کتاب مقدس ) CBS4Kids ( ای ن واقعا ت زمان ی را با استفاده از 60 داستان اساس ی کتاب مقدس توسعه داده است تا به خواننده یا شنونده کمک کند که دید کل ی و کامل ی از داستان خدا داشته باشد.

PDF را مشاهده کنید

Report Inappropriate Ad