MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

Een korte studie van Handelingen

Related Media

Translated by Christina.

IV. Een overzicht over het boek Handelingen

Het leven van de vroege kerk is opgenomen en bewaard voor ons in het boek Handelingen en de brieven. Het volgende overzicht is bedoeld om te gebruiken bij een studie van het boek. Het zal helpen het hele boek voor u te kunnen halen terwijl u door alle delen heen werkt.

A. Het Belang van het boek Handelingen

Het belang van dit tweede deel van Lucas’ tweedelig werk kan moeilijk overschat worden, want zonder dit boek zouden we niets weten van het begin en de ontwikkeling van de vroege kerk. Daarom, Handelingen spreekt over selectieve gebeurtenissen die plaats vonden in de ontwikkelingsjaren van de kerk, verschaft het ons de historische veronderstellingen van ons geloof en hoe dat geloof zich uitbreidde van Jeruzalem naar Rome. Het verschaft ook nuttige informatie over de feiten waar het in veel van de brieven van de apostelen om gaat, die op zijn beurt helpt ons beter laten begrijpen wanneer zij zeiden wat zij zeiden en waarom zij het zeiden. Het was waarschijnlijk vroeg in de jaren 60 AD geschreven, misschien in Antiochië, Rome of Efeze.

B. Het Doel van Handelingen

Zoals al gezegd is, is Handelingen het tweede deel van een origineel tweedelig boek (bv Lucas-Handelingen; zie Hand 1:1). Daarom is het redelijk om aan te nemen dat Lucas’ doel voor Handelingen hetzelfde is al zijn doel voor het boek Lucas. In Lucas 1:4 zegt de auteur dat hij schrijft naar de “hoogedele Teofilus”. . . “Opdat hij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken, waarvan hij onderricht was.” Blijkbaar, zoals Longenecker1 beweerde, bleek Teofilus een man te zijn geweest, die ontvankelijk was voor het evangelie en er misschien zelfs van overtuigd was, maar vele vragen over het christendam als het was had. Lucas schreef hem om hem te sterken in zijn geloof. Gegeven de inhoud van het boek Handelingen, schijnt Teofilus vragen te hebben gehad over de wederkomst en de kracht van de Heilige Geest, de geestelijkheid van de apostelen, Paulus en zijn aanpak van de apostelen in Jeruzalem en de vorderingen van het christendom naar de hoofdstad van het keizerrijk.

In een zin, gegeven de nadruk op de eenheid van de kerk(2,4,15,20) en zijn uitbreiding van Jeruzalem naar Rome mogen we zeggen dat Lucas’ doel was Teofilus de soevereine, verbonden en absolute voordeel van het evangelie de wereld in, b.v. van Jeruzalem naar Rome. Er zijn zeven “voortgangs rapporten” over de eenheid en vooruitgang van de kerk die dit bevestigen (zie ook 2:47; 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:30; 31). Met deze kennis kon Teofilus, die waarschijnlijk een Romeinse officier was, begrijpen hoe het christendom zijn stad had kunnen bereiken.

Hoofdlijnen van Handelingen

I. Introductie op het Ontstaan van de Kerk (1)

A. De Heer berijd de Discipelen voor (1:1-11)

1. De Herbevestiging van de Belofte (1:1-5)
2. De her-oriëntatie van het Schema (1:6-8)
3. De Verheven en Voorspelde Terugkeer (1:9-11)

B. De Heer Richt opnieuw 12 Apostelen op (1:12-26)

1. De apostelen en anderen Verzamelen in Jeruzalem (1:12-14)
2. De beweging van Petrus om een andere Apostel te kiezen (1:15-26)
a. Judas’ afvalvervulde het geschrift (1:15-20)
b. De criteria voor de vervanging van een apostel (1:21,22)
c. De Methode van het keizen (1:23-26)

II. De Kerk in Jeruzalem (2-8:3)

A. De kerk wordt geboren (2:1-11)

1. Pinksteren
a. Het Komen van de Heilige Geest (2:1-4a)
b. Het Teken: Vuurtongen (2:4b-11)
c. De reactie: Verschilend (2:12-13)
2. Petrus verklaring in een preek (2:14-36)
a. Pinksteren: De vervulling van Joël 2 (2:14-21)
b. Pinksteren: gebaseerd op het werk van Christus (2:22-36)
3. De reactie op De preek van Petrus (2:37-41)
a. Mensen geraakt in hun hart (2:37-40)
b. 3000 mensen gered (2:41)

B. Samenvatting van de jonge kerk (2:42-47)

1. Eenheid onder de mensen (2:42-46)
2. Lof voor God van de mensen (2:47)

C. De Kerk voorziet in Jeruzalem (3-8:3)

1. Een Teken voor Israël: Een lamme man genezen (3:1-11)
2. Een Waarschuwing voor Israël: De toespraak van Petrus (3:12-26)
3. De Reactie: Vervolging (4:1-37)
a. De vijandigheid van de religieuze leiders (4:1-22)
b. Het gebed voor vrijmoedigheid (4:23-31)
c. De blijvende eenheid van de kerk (4:32-37)

D. Strijd van Binnenin en Buitenaf

1. Het verraad van Ananias en Saffira (5:1-11)
2. Het Sanhedrin en de apostelen (5:12-42)
a. De apostelen werden gerespecteerd door de mensen (2:12-16)
b. De leiders zijn jalours (5:17-42)
3. De eerste rascistische spanning in de Kerk (6:1-7)
a. Het Probleem (6:1)
b. De Oplossing (6:2-6)
c. Het Resultaat (6:7)

E. De Climax van de vervolging in Jeruzalem: Stefanus Vermoord (6:8-8:3).
HOOFDPERSOON #1

1. Stefanus voor de raad gebracht (6:8-15)
2. De toespraak van Stefanus (7:1-53)
3. De dood van Stefanus (7:54-60)

F. De Kerk wordt Verspreid (8:1-3)

III. De Kerk wordt verspreid naar Palestina en Syrië (8:4-12:25)

A. De Gemeente van Filippus (8:4-40). HOOFDPERSOON # 2

1. Filippus in Samaria (8:4-25)
2. Filippus en de kamerling uit Morenland (8:26-39)
3. Filippus en de weg naar Caesarea (40)

B. De Bekering van Saulus (9:1-30). HOOFDPERSOON # 3

1. Paulus ziet de Here (9:1-9)
2. De hulp van Ananias aan Paulus (9:10-19a)
3. Paulus verklaart Jezus als Christus (9:19b-30)

C. Een Samenvattend verslag van de Kerk (9:31)

D. De Gemeente van Petrus (9:32-11:18)

1. Petrus in Lydda: Een man genezen (9:32-35)
2. Petrus in Joppe: Een vrouw genezen (9:36-43)
3. Het Visioen van Cornelius (10:1-8)
4. Het Visioen van Petrus (10:9-16)
5. Petrus gaat met de mannen van Cornelius mee (10:17-22)
6. Die Niet-Joden Ontvangen de Heilige Geest (10:23-48)
7. Petrus Verdedigd zichzelf voor de Kerk van Jeruzalem (11:1-18)

E. De Kerk van Antiochië: Een Nieuwe Thuisbasis (11:19-30)

1. De Kerk gesticht (11:19-21)
2. De Kerk bekrachtigd door Jeruzalem (11:22-24)
3. Barnabas brengt Paulus terug naar Antiochië (11:25, 26)
4. De eenheid in de Kerk: Antiochië helpt Jeruzalem (11:27-30)

F. God Blijft de kerk van Jeruzalem beschermen (12)

1. Jakobus ter dood veroordeeld (12:1, 2)
2. Petrus Bevrijd (12:3-17)
3. Herodes ter dood veroordeeld (12:18-21)

G. Een Samenvattend Verslag van de Kerk (12:24, 25)

IV. De Voortgang van de Kerk tot het einde van de Aarde (12-28)

A. De Eerste Zendingsreis (13, 14)

1. De Heilige Geest haalt Paulus en Barnabas uit elkaar (13:1-3)
2. Cyprus en Vice-Consul (13:4-12)
3. Pissidisch Antiochië: Paulus’ toespraak & de Reactie (13:13-52)
4. Van Ikonium naar Lykoanië, Lystra en Derbe (14:1-7)
5. Lystra: Een Lamme Man genezen & de Reactie (14:8-20a)
6. De terugkeer naar en het verblijf in Antiochië (14:20b-28)

B. De Raad van Jeruzalem (15:1-35)

1. Het Probleem: Zij uit Syrisch Antiochië (15:1-5)
2. De Discussie: Het argument van Jakobus (15:6-18)
3. De Afsluiting en Toepassing (15:19-35)
a. De Eenheid onder de Leiders (15:19-22)
b. De Brief geschreven (15:23-29)
c. De Brief Bezorgd in Antiochië (15:30-34)
4. Paulus en Barnabas blijven in Antiochië om les te geven (15:35)

C. De Tweede Zendingsreis (15:36-18:22)

1 Paulus en Barnabas zijn het niet eens over Johannes Marcus (15:36-40)
2. Syrië en Cilicië opnieuw bezocht (15:41)
3. Paulus/Timotheüs in Zuid Galatië om de veroordening van de raad af te leveren (16:1-5)
4. Van Galaten-Mysië naar Troas (16:6-10)
5. Het Werk in Filippi (16:11-40)
6. Het Werk in Tessalonica (17:1-9)
7. Het Werk in Berea (17:10-14)
8. Het Werk in Athene (17:15-34)
9. Het Werk in Korinte (18:1-17)
a.Het Werk van Paulus in de Synagoge (1-6)
b. Het Werk van Paulus in het huis van Titius Justus (7-11)
c. Paulus veroordeeld door de Joden (12-17)
10. Paulus in Efeze en op weg naar Antiochië of Sirië (18:18-22)

D. De Derde Zendingsreis (18:23-19:19)

1. Paulus in Galatië en Frygië (18:23)
2. Apollos gaat van Efeze naar Korinte (18:24-28)
3. Paul in Ephesus (19:1-41)
a. De twaalf mannen (1-7)
b. In de Synagoge & School van Tyrannus (8-10)
c. God bevestigd de boodschap van Paulus door wonderen (11, 12)
d. De Zeven Zonen van Skevas (13-17)
e. Massa Berouw (18, 19)
f. Een samenvattend verslag van de Kerk in Azië (20)
g. Paulus’ verklaring over zijn plannen: Jeruzalem & Rome (21, 22)
h. Demetrius en de oproer in Efeze (23-41)
4. Drie maanden in Griekenland (20:1-5)
5. De toespraak van Paulus & Genezing in Troas (20:6-12)
6. Paulus’ woorden in Milete met de oudsten van Efeze (20:13-38)
7. Paulus in Ceasarea met Filippus de Evangelist (21:1-14)

E. Paulus in Jeruzalem (21:15-23:22)

1. Verwelkomt door de Broeders (21:15-26)
2. Gearresteerd door de Joden (21:27-40)
3. De verdediging van Paulus (22:1-21)
4. De reactie van de Mensen (22:22-29)
5. Paulus voor de Raad (23:1-10)
6. De samenzwering tegen Paulus (23:11-22)

F. Paulus in Caesarea (23:23-26:32)

1. Paulus begeleid naar Caesarea (23:23-35)
2. Paulus voor Felix (24:1-21)
3. Paulus gevangen gezet (24:22-27)
4. Paulus voor Festus (25)
5. Paulus voor Agrippa (26)

G. Paulus in Rome (27, 28)

1. De Schipbreuk (27)
2. Paulus in Malta (28:1-15)
3. Paulus in Rome (28:16-31)

Greg Herrick Studeerde af aan de Dallas Theological Seminary als Th.M. in 1994 en werkt op dit moment aan zijn Ph.D. Greg en zijn vrouw zijn Canadezen die in Noord Texas wonen met hun vier kinderen.


1 Richard Longenecker, The Acts of the Apostles in The Expositors Bible Commentary, ed. Frank E. Gaebelein, v. 9 (Grand Rapids: Zondervan, 1981): 217.

Related Topics: Teaching the Bible, Introductions, Arguments, Outlines

Report Inappropriate Ad