MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

Ang mga Pangalan ng Diyos

Related Media

(isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011)

Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. “Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.” (1 Corinto 10:31). Pangunahin sa ating kakayahan na magbigay kaluwalhatian sa Diyos ay ang kaalaman ukol sa Diyos at ang pansariling pagkakilala sa Kanya ayon sa kaalaman na iyon.

Ang salitang “kaluwalhatian” sa Bagong Tipan sa Griyego ay doxa na ang ibig sabihin ay ang palagay, ang tantiya, o kaya ay ang dangal kung saan ang isa ay kilala. Ito ay tumutukoy doon sa magdudulot sa Diyos ng papuri, pagpapasalamat, pagsunod, paggalang, at paglilingkod sa dahilang kung sino ang Diyos at kanyang ginagawa (noon, ngayon at sa kinabukasan). Sa madaling salita, ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay may pagkaugnay sa kaalaman ukol sa Diyos(ang paghahayag ng Diyos), at pansariling pagkakakilala sa Diyos (ang tugon sa Diyos).

Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Juan 17:3, “vIto ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesu-Cristo na iyong isinugo.” Ang maraming pangalan sa Kasulatan ay bumubuo ng karagdagang paghahayag ng katangian ng Diyos, ang Kanyang mga gawa, at ang Kanyang kaugnayan sa atin ay base sa Kanyang katangian at mga gawa. Ang mga pangalan na pinili ng Diyos para sa Kanyang sarili at ang mga ibinansag sa Kaya sa Salita ng Diyos ay mga karagdagang pagpapahayag kung sino at ano ang Diyos upang makilala natin at makipagugnay tayo sa Kanya.

Pag-ukulan ng pansin yung pagpapahayag ni David ukol sa pangalan at salita ng Diyos sa Awit 138:1-2. Ang pangalan ng Diyos ay inihahayag kung sino Siya, pero ang Salita ng Diyos ang nagpahayag sa Diyos at ang Kanyang pangalan.

Alam natin kung ano ang katangian ng Diyos, hindi lamang sa Kanyang kaganapan at mga gawa, pero pati sa pamamagitan ng Kanyang mga pangalan. Isinasalaysay nito sa atin ang maraming bagay ukol sa pag-aalaga at pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang mga tao. Ito ay isa sa mga nakakabighaning pag-aaral ng Kasulatan. Ang mga iba’t ibang pangyayari ang nagbigay halaga sa bawat pangalan ng Diyos.1

Ang Kahalagahan ng mga Pangalan ng Diyos sa Kasulatan

Dito sa ikadalawampung siglo sa Kanlurang kultura, ang mga personal na pangalan ay upang makilala ang isang tao ng ibang tao. Minsan ang mga palayaw ay pinili sa dahilang ito ay may tinutukoy ukol sa taong iyon, pero kahit ito ay hindi naaayon na paglalarawan ng kahalagahan ng mga pangalan na nasa Biblia.

Ang nakakalungkot, sa marami ang pangalang Diyos o Panginoon ay nagpapabatid ng tawag sa isang makapangyarihang nilalang. Itong pangalan ay nagbabatid ng kaunti lamang tungkol sa katangian ng Diyos, ang Kanyang pamamaraan, at kung ano ang ibig sabihin ng Diyos sa ating mga tao. Pero sa Kasulatan, ang mga pangalan ng Diyos ay tulad ng maliliit na larawan at pangako. Sa Kasulatan, ang pangalan ng isang nilalang ay kumikilala sa kanya at may ibig sabihin na particular. Ito ay lubos na totoo tungkol sa Diyos. Ang pagbibigay ng pangalan ay nagbabatid ng di karaniwang kahalagahan. Ito ay tanda ng kapangyarihan at kakayahan. Ito ay malinaw na ipinakikita sa pangyayari na ang Diyos ang naghayag ng Kanyang mga pangalan sa halip na ipaubaya sa mga tao na pumili ng pangalan para sa Kanya. Ito ay makikita rin sa katotohanan na ang Diyos ay madalas na pinapalitan ang mga pangalan ng Kanyang mga tao: Abram sa Abraham, Sarai sa Sarah, Jacob sa Israel. Pag-ukulan ng pansin kung paano ang pagpapakita ng kapangyarihan at kakayahan ay mauunawaan noong binago ni Nebuchadnezzar ang mga pangalan ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan.

Ang Karaniwang Pangalan ng Diyos

May ilang pagkakataon kung saan walang pangalan ng Diyos na nabanggit, pero yung salitang “pangalan” lamang ang ginamit upang tukuyin ang Diyos bilang pangunahing pokus:

(1) Tumawag si Abraham sa pangalan ng Panginoon (Gen. 12:8; 13:4).

(2) Inihayag ng Panginoon ang Kanyang sariling pangalan kay Moses (Exo. 33:19; 34:5).

(3) Binigyan ng babala ang Israel laban sa paglalapastangan sa pangalan ng Panginoon (Lev. 13:21; 22:2, 32).

(4) Ang pangalan ng Panginoon ay hindi dapat gamitin sa walang kabuluhan (Exo. 20:7; Deut. 5:11).

(5) Ang mga pari ng Israel ay maglilingkod sa pangalan ng Panginoon (Deut. 18:5; 21:5).

(6) Ang pangalan ng Diyos ay tinawag na “kamangha-mangha sa Hukom 13:18.

(7) Ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay pag-samba sa Diyos (Gen. 21:33; 26:25).

Samakatuwid, mula dito, ating masasabi na yung mga pananalita na “ang pangalan ng Panginoon” o kaya “ang pangalan ng Diyos” ay tumutukoy sa buong katangian ng Diyos. Ito ay kabuuang pananalita na ay tumutukoy sa buong katauhan ng Diyos.2

Pag binuksan natin ang Bagong Tipan ating makikita ay gayon din. Ang pangalang Hesus ay ginamit sa katulad na paraan kung papaano ginamit ang pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan:

(1) Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan (Juan 1:12).

(2) Ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa Kanyang pangalan (Mt. 18:20).

(3) Ang panalangin ay dapat gawin sa Kanyang pangalan (Juan 14:13-14).

(4) Ang naglilingkod sa Panginoon na nagdadala ng pangalan ni Kristo ay kapopootan (Mt. 10:22).

(5) Ang aklat ng Gawa ay madalas na binabanggit ang pagsamba, paglilingkod, at ang paghihirap sa pangalan ni Hesus Kristo (Gawa 4:18; 5:28, 41; 10:43; 19:17).

(6) Sa darating na panahon sa pangalan ni Hesus na ang lahat ay luluhod at ang lahat ay magpapahayag na si Hesus Kristo ay Panginoon (Fil. 2:10-11).

Kaya, katulad ng pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan na nagpahayag ng banal na katangian ng Diyos Ama, ang panganalang Hesus sa Bagong Tipan ay naghayag ng banal na katangian ng Diyos Anak.3

Kapaliwanagan ng mga
Pangalan ng Diyos sa Kasulatan

(1) Elohim: Ang nagtutukoy sa marami ng salitang EL, ang ibig sabihin ay “ang malakas.” Ito ay ginamit sa mga di totoong diyos, pero pag-ginamit sa totoong Diyos, ito ay yung tinatawag na pangmaramihan na karangalan at ipinahihiwatig ang trinity. Ito ay ginagamit lalo na sa kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang mapanlikhang gawa, makapangyarihang gawa para sa Israel at ang kaugnayan nito sa Kanyang kapangyarihan (Isa. 54:5; Jer. 32:27; Gen. 1:1; Isa. 45:18; Deut. 5:23; 8:15; Ps. 68:7).

Ang mga kasama ng El:

  · El Shaddai: “Makapangyarihang Diyos.” Ang pinanggalingan nito ay di tiyak. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay nagbibigay diin sa pag-ibig at kaaliwan ng Diyos; ang iba naman ay nagsasabi na ang Kanyang lakas bilang Makapangyarihan na nakatayo sa bundok at isang nag-wawasto at nag-didisiplina (Gen. 17:1; 28:3; 35:11; Ex. 6:31; Awit 91:1, 2).

  · El Elyon: “Ang Kataas-taasang Diyos.” Ito ay nag-didiin sa kalakasan, kapangyarihan at pag-hahari ng Diyos (Gen. 14:19; Awit. 9:2; Dan. 7:18, 22, 25).

  · El Olam: “Ang Walang Hanggan Diyos.” Binibigyan diin nito na ang Diyos ay hindi nagbabago at ito ay may kinalaman na Siya ay hindi na lubos na mauuunawaan (Gen. 16:13).

(2) Yahweh (YHWH): Ito ay mula sa pandiwa na ang ibig sabihin ay “mabuhay o manatili.” Ito at ang paggamit nito ay ipinakikita na ang pangalan na ito ay nagbibigay diin sa kasarinlan ng Diyos at ang pananatiling buhay sa sariling kakayahan na Diyos ng pagpapahayag at manunubos (Gen. 4:3; Exo. 6:3 (cf. 3:14); 3:12).

Ang mga kasama ng pangalang Yahweh: Ang mga pangalang ito ay mga paglalarawan o mga titulo na nagdadagdag ng katotohanan tungkol sa katangian ng Diyos.

  “Si Yahweh ang aking Pastol.” Naglalarawan sa Panginoon bilang pastol na nagaalaga sa kanyang mga tupa (Awit 23:1).

  · Yahweh Tsidkenu: “Si Yahweh ang ating katuwiran.” Naglalarawan sa Panginoon bilang paraan ng ating katuwiran (Jer. 23:6).

  · Yahweh Shammah: “Naroon si Yahweh.” Naglalarawan sa Panginoon bilang naroon sa kaharian sa millennial (Ez. 48:35).

  · Yahweh Elohim Israel: “Si Yahweh, ang Diyos ng Israel.” Kinikilala si Yahweh bilang Diyos ng Israel na kaiba sa mga bulaang diyos ng mga bansa (Huk. 5:3.; Isa. 17:6).

(3) Adonai: Tulad ng Elohim, ito rin ay naghahayag ng maraming karangalan. Ang pang-isa ay may ibig sabihin na “panginoon, may-ari. Ito ay nagbibigay diin sa kaugnayan ng tao sa Diyos bilang panginoon, ang may kapangyarihan, at bilang taga-pagbigay ng pangangailangan (Gen. 18:2; 40:1; 1 Sam. 1:15; Exo. 21:1-6; Jos. 5:14).

(4) Theos: Ang ibig sabihin ng salitang Griyego ay “Diyos.” Ito ang pangunahing pangalan na ginamit sa Bagong Tipan bilang pangalan ng Diyos. Ito ay nagtuturo na: (1) Siya lamang ang \Tunay na Diyos (Mt. 23:9; Ro. 3:30); (2) Siya ay Bukod tangi (1 Tim. 1:17; Juan 17:3; Pah. 15:4; 16:27); (3) Siya ay Di maabot (Gawa 17:24; Heb. 3:4; Pah. 10:6); (4) Siya ay Tagapagligtas (Juan 3:16; 1 Tim. 1:1; 2:3; 4:10). Itong pangalang ito ay ginamit kay Kristo bilang Diyos sa Juan 1:1, 18; 20:28; 1 Juan 5:20; Tito. 2:13; Ro. 9:5; Heb. 1:8; 2 Ped. 1:1.

(5) Kurios: Ang ibig sabihin ng salitang Griyego ay “Panginoon.” Ito ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at paghahari. Pwede rin ang ibig sabihin ay ginoo (Juan 4:11), may-ari (Lu 19:33), amo (Co. 3:22), o kaya pwede ring nagtutukoy sa diyus-diyosan (1 Cor. 8:5) o kaya ay mga asawa (1 Ped. 3:6), ito ay ginagamit na madalas na katumbas ng Yahweh sa Lumang Tipan. Ito ay ginamit rin kay Hesus Kristo na ang mga ibig sabihin ay (1) Rabbi o Ginoo (Mt. 8:6); (2) Diyos o Bathala (Juan 20:28; Gawa 2:36; Ro. 10:9; Fil. 2:11).

(6) Despotes: Ang salitang Griyego ay isinalin na “Amo.” Ito ay nagdadala ng ideyang pag-aari samatalang ang kurios ay nagbibigay diin sa kataas taasang kapangyarihan (Lu 2:29; Gawa 4:24; Pah. 6:10; 2 Ped. 2:1; Ju 4).

(7) Ama: Ang bagong pahayag sa Bagong Tipan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang Diyos ay ating nagiging sariling Ama. Ang Ama ay ginamit sa Luman Tipan ng 15 beses lamang samantala ito ay ginamit sa Diyos ng 245 na beses sa Bagong Tipan. Bilang pangalan ng Diyos, ito ay nagbibigay diin sa mapagmahal na pagaalaga ng Diyos, sa pangtustos, sa disiplina, at ang paraan ng ating pagtawag sa Diyos sa pananalangin (Matt. 7:11; San. 1:17; Heb. 12:5-11; Juan 15:16; 16:23; Efe. 2:18; 3:15; 1 Tes. 3:11).

J. Hampton Keathley III, Th.M. ay nagtapos noon 1966 sa Dallas Theological Seminary at dating pastor ng 28 taon. Sa kasalukuyan, si Hampton ay nagsusulat para sa Biblical Studies Foundation at paminsan minsan ay nagtuturo ng Griyego ng Bagong Tipan sa Moody Bible Institute, Northwest Extension for External Studies in Spokane, Washington.

1 Isinalin ang talatang ito mula sa sulat ni Robert Lightner, The God of the Bible, An Introduction to the Doctrine of God (Baker Book House, Grand Rapids, 1973) pahina 107.


2 Ibid., pahina 108.

3 Ibid., pahina 109.

Related Topics: Theology Proper (God)

Report Inappropriate Ad