โยนาห์, ผู้เผยพระวจนะที่ไม่มีใครเหมือน


By Bob Deffinbaugh
Translated by
Aura-uan Rangubpai

บทที่1: ภาพพจน์ที่พังทลาย (โยนาห์ 1)

บทที่ 2: โยนาห์อธิษฐานโมทนาพระคุณ
(โยนาห์ 2:1-10)

บทที่ 3: นีนะเวห์กลับใจ และ โยนาห์ไม่พอใจ
(โยนาห์ 3 & 4)


Download Word Document