INYISHO-REMEZO
ZO GUKURA KW'UMUKRISTO
Gushinga Urufatiro

J. Hampton Keathley III
The Biblical Studies Foundation
1999
Translated by Rev. Celestin Musekura

Ijambo Ry’ibanze Ry’abahinduye Iki Gitabo
Mu Kinyarwanda
Amagambo Ahinnye Yakunze Gukoreshwa Muri Iki Gitabo
Umusogongero
ISOMO RYA MBERE:
Ibyiringiro Ku Birebana N'ubutumwa Bwiza
ISOMO RYA KABIRI:
Ibyiringiro By'agakiza
ISOMO RYA GATATU:
Ibyiringiro By’umutekano W’iteka
ISOMO RYA KANE:
Ibyiringiro Mu Guhazwa N’imana Uko Bukeye
ISOMO RYA GATANU:
Ibyiringiro By’uko Imana Yateganirije Icyaha
ISOMO RYA GATANDATU:
Ibyiringiro Byo Kuyoborwa N’imana
ISOMO RYA KARINDWI:
Ibyiringiro By’ingororano Z’iteka
ISOMO RYA MBERE:
Ukuri Guhindura
ISOMO RYA KABIRI:
Ubugingo Bushingiye Ku Kwizera
ISOMO RYA GATATU:
Ubugingo Bushingiye Kuri Kristo:
ISOMO RYA KANE:
Ubugingo Bwuzuye Umwuka (Igice cya mbere)
ISOMO RYA GATANU:
Ubugingo Bwuzuye Umwuka (Igice cya kabiri)
ISOMO RYA GATANDATU:
Kugira Umutima Nk’uwa Kristo: Ubugingo Bwuzuye Ijambo Ry’imana
ISOMO RYA KARINDWI:
Ubugingo Bwuzuye Amasengesho (Igice cya mbere)
ISOMO RYA MUNANI:
Ubugingo Bwuzuye Amasengesho (Igice cya kabiri)
ISOMO RYA CYENDA:
Ubugingo Bwitangira Amasengesho
Umusogongero
ISOMO RYA MBERE:
Ubusonga Mu By’igihe
ISOMO RYA KABIRI:
Ubusonga Mu By’italanto
ISOMO RYA GATATU:
Ubusonga Mu By’ukuri Kw’imana
ISOMO RYA KANE:
Ubusonga Mu By’ukuri Kw’imana Binyuze Mu Ivugabutumwa (Igice cya mbere)
ISOMO RYA GATANU:
Ubusonga Mu By’ukuri Kw’imana Binyuze Mu Ivugabutumwa (Igice cya 2)
ISOMO RYA GATANDATU:
Ubusonga Mu By’ukuri Kw’imana Binyuze Mu Ivugabutumwa (Igice cya 3)
ISOMO RYA KARINDWI:
Ubusonga Mu By’ukuri Kw’imana Binyuze Mu Ivugabutumwa (Igice cya 4)
ISOMO RYA MUNANI:
Ubusonga Mu By’ukuri Kw’imana Binyuze Mu Guhindura Abantu Abigishwa
ISOMO RYA CYENDA:
Ubusonga Mu By’ubutunzi Ubugingo Bugwijwe Binyuze Mu Gukiranuka Mu By’ubutunzi
UMUGEREKA WA MBERE:
Ibitekerezo kuri Ezekiyeli 2:8; 3:-13, 14
UMUGEREKA WA KABIRI:
Ibivugwa kuri Yesaya 55:1-3
UMUGEREKA WA GATATU:
KWITEGURA KWUMVA BY'UKURI IJAMBO RY'IMANA
UMUGEREKA WA KANE:
Umwizera no kwozwa buri munsi (Yohana 13:-17)
UMUGEREKA WA GATANU:
Muri make ibyo kubabarirwa kw'abizera
UMUGEREKA WA GATANDATU:
Imirongo y'ingenzi ku kwita ku Byanditswe “buri munsi”
UMUGEREKA WA KARINDWI:
Imitego irindwi y'amayere y'isi
UMUGEREKA WA MUNANI:
Kugaburira mbere na mbere Umwuka
UMUGEREKA WA CYENDA:
Ijwi ryo hagati ryo mu 1 Abakorinto 13:8

Download Word Document