MENU

Where the world comes to study the Bible

Wonderbaarlijke Genade: De Liefde van God bevrijd

Related Media

Translated by Michael Luyckx.

Het is een vrij eenvoudige stap, logisch tenminste, om van onze zondigheid over te stappen naar Gods Liefde zoals die geopenbaard wordt in Zijn genade. Als Hij ons liefheeft, en dit staat boven alle twijfel, dan moet dit een liefde zijn gebaseerd op Zijn barmhartigheid. Hij zou kunnen eisen dat we aan bepaalde verwachtingen moeten voldoen vooraleer Hij ons bedelft onder al het goede dat Zijn welwillend hart kan dromen. Als Hij ons eisen zou stellen, dan zouden we nooit Zijn liefde kunnen ervaren vermits “Er is niemand rechtvaardig, ook niet een” (Rom 3:10). Maar de liefde Gods is ongelooflijk weergegeven in zijn genade jegens ons als zondaars die niets verdienen. En dat is net wat genade is: Gods liefde die vrij van Hem naar de ongeliefden toestroomt.

De auteur en evangelist Luis Palau schrijft als volgt in zijn boek “Achtervolging”

Dank God dat zijn genade niet “billijk” is. Enkele jaren geleden was een van mijn neven (ik zal hem gemakshalve Kenneth noemen) dicht bij zijn overlijden. Hij had namelijk AIDS. Tijdens een familie bijeenkomst in de heuvels van Noord Californië gingen Kenneth en ik een eindje wandelen. Hij was graatmager en had moeite om te ademen.

“Kenneth, je weet dat je nu elke dag kan sterven”, zei ik. “Heb je hoop op het Eeuwig Leven? Je ouders zijn vreselijk benauwd. Ik moet een antwoord hebben.”

“Luis, ik weet dat God me vergiffenis heeft geschonken en dat ik naar de hemel ga.”

Kenneth was gedurende jaren, sinds zijn vroege tiernerjeugd, homoseksueel. Meer nog. Als uiting van zijn opstand tegen God en zijn ouders, spreidde hij zijn flagrante levensstijl ten toon.

“Kenneth, hoe kan je dat zeggen?” antwoordde ik. “Je zette je af tegen God, dreef de spot met de Bijbel en berokkende je familie een onnoemelijk leed. En nu zeg je dat je het eeuwig leven hebt, zomaar, zonder twijfel?”

“Luis, toen de dokter me vertelde dat ik AIDS had, besefte ik hoe dom ik was”.

“Dat weten we allemaal”, reageerde ik botweg, maar opzettelijk vermits Kenneth zeer goed wist dat de Bijbel ons leert dat homoseksueel gedrag zonde is. “Maar had je oprecht berouw?”

“Ik had oprecht berouw en besef dat God genade met me heeft. Maar mijn vader gelooft me niet.”

“Je hebt je je hele leven tegen hem openlijk verzet,” zei ik. “Je hebt zijn hart gebroken.”

Kenneth keek me recht in de ogen en zei “Ik weet dat God me heeft vergeven.”

“Heb je je hart voor Jezus geopend?”

“Ja. Luis! Ja!”

Toen we onze armen over elkaars schouders sloegen en samen een gebed zegden en nog wat verder praatten, werd ik meer en meer overtuigd dat Jezus Kenneths opstandigheid had vergeven en al zijn zonden had weggewassen. Enkele korte maanden later overleed hij en ging hij naar de Heer op vijfentwintig jarige leeftijd. Palau schreef: “Mijn neef, net zoals de moordenaar die berouw toonde aan het kruis, was Gods genade onwaardig. Net zoals ik. Net zoals iedereen. Daarom is genade net genade, een onverdiende gunst.1

Genade is het thema bij uitstek van het Nieuwe Testament en de sleutel om de boodschap ervan te begrijpen. De Nieuwe Testament auteurs spreken immers van onze redding en verbinden het steeds met Gods genade. Onze redding van zonde en toorn is Gods bereidwillig idee reeds van voor het begin der tijden (2 Tim 1:9) en werd gerealiseerd volgens Zijn plan en bestemming (Rom 8:30). We werden gered door de genade Gods, niet door onze werken, (Ef. 2:8-9), en het is Zijn genade die ons leert om onze redding uit te leven op een voor Hem eerbiedwaardige wijze (Tit 2:11-12). De roem van deze glorierijke genade Gods is het uiteindelijk doel van onze redding (Ef 1:6). Samengevat, dit is genade van begin tot eind.2

En opdat wij de omvang van Gods genade zouden kunnen verstaan, heeft Hij ons een reeks voorbeelden gegeven in de Bijbel. Meer concreet het voorbeeld van de apostel Paulus. Is het niet onwaarschijnlijk en verbazingwekkend dat God een van de grootste wetgevers van zijn tijd omvormt tot een van de grootste verkondigers van Zijn genade ? Paulus vertelt ons dat God hem heeft gekozen zodat mensen in hem, een moordenaar en vervolger van de vroege kerk, de ware mening en draagkracht van Gods genade zouden erkennen.

1Tim 15: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

Terwijl wij oorlog voerden tegen God, vijanden zoals Paulus ons beschrijft in Rom 5:10, was Hij een weg aan het banen om ons Zijn genade te kunnen schenken. Wat een ongelooflijke Liefde !

Een man stierf tijdens de tweede wereldoorlog en zijn twee vrienden wilden hem een behoorlijke begrafenis geven. Ze vonden een begraafplaats in een nabij gelegen dorp. Het was echter een Rooms Katholiek kerkhof en de man in kwestie was Protestants. De twee vrienden gingen op zoek naar de priester die verantwoordelijk was voor de begraafplaats met het verzoek hun vriend daar te mogen begraven. Hun aanvraag werd echter door de priester geweigerd vermits de soldaat niet Rooms Katholiek was. Toen de priester de teleurstelling op het gelaat van de twee vrienden zag, liet de man hun echter toe hun vriend net buiten de kerkhofschutting te begraven. En zo geschiedde.

Maar toen de twee vrienden later terugkeerden om het graf te bezoeken, konden ze het niet terugvinden. Hun zoektocht leidde hen weerom naar de priester en ze vroegen hem wat er met het graf gebeurd was. De priester vertelde hun dat op de nacht dat zij hun vriend begraven hadden, hij de slaap niet kon vatten. Hij was opgestaan en had de kerkhofschutting verzet zodat het graf van de soldaat binnen de kerkhoflijnen viel.

En zo is het ook met God. Hij kon “de slaap niet vatten” tot Hij ons ongeliefden en onwaardigen een weg had gebaand om ons in Zijn liefdevolle genade op te nemen. Niet alleen verplaatste hij de schutting. Hij haalde de barrières rondom zijn Heilige aanwezigheid neer. Hij deed dit door de genade van onze Heer Jezus Christus en Zijn kruis. Het is via de gekruisigde Christus, en via Hem alleen, dat we vrijmoedig de Vader benaderen. De vraag die dan openblijft is, “Heb je dit gedaan ? Heb je de zonde de rug toegekeerd en Christus omarmd met je hele hart ?” Dit is het beste ogenblik ! Hij belooft iedereen die in berouwvol geloof tot Hem komt, te bedelven onder zijn wonderbaarlijke genade, om allen die de Heer als hulp en redder aanzoeken met zijn Liefde te bedekken. God wil hartstochtelijk zijn genade met u delen en je eerstehands Zijn Liefde laten ervaren. Je hebt ervan gehoord, nu is het tijd om het te ontvangen !

1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. (Jes 55: 1-2)


1 Luis Palau, “God’s Ocean of Grace,” Pursuit, vol. 4, no. 11.

2 J. I. Packer, Key Bible Themes: Studies of Key Bible Themes (Grand Rapids: Baker, 1981), 94-95.

Related Topics: Devotionals, Law

Report Inappropriate Ad