MENU

Where the world comes to study the Bible

<font face="MAC C Times">Na{iot Bog: Velik vo Mo}ta i Slavata</font> (Our God Battling - Macedonian)

Related Media

Macedonian Font

Edna od karakteristikite na Bo`jata golemina e negovata beskone~na i izvonredna mo}, poka`ana osobeno vo sozdavaweto i prostuvaweto. Vo edna detska kniga so naslov Dali Siniot Kit e Najgolemoto Ne{to [to Postoi? Robert Vels n dava prikaz na Bo`jata sila vo sozdavaweto; toj n prenesuva od golemina koja mo`eme da ja sfatime vo golemina koja ne mo`eme.1

Najgolemoto `ivotno na Zemjata e siniot kit. Samo perkite na negovata opa{ka se pogolemi od bilo koi `ivotni na zemjata.

No siniot kit ne e golem kolku planina. Ako stavi{ stotici sini kitovi vo golema tegla, bi mo`el da stavi{ milioni tegli so kitovi vo izdlaben Mont Everest.

No, Mont Everest ne e ni blisku po goleminata so zemjata. Ako naredime sto Mont Everesta eden vrz drug, tie bi bile samo musta~e na Zemjata.

I Zemjata ne e golema kolku Sonceto. Bi mo`ele da stavime milion zemji vo Sonceto.

No Sonceto, za koe nau~nicite velat deka e yvezda so sredna golemina, ne e golema kolku crvenata supergigantska yvezda nare~ena Antar. Pedeset milioni - to~no, prebrojte - pedeset milioni na{i sonca bi sobralo vo Antar.

No Antar, ne e nitu pribli`no golem kolku galaksijata na Mle~niot Pat. Milijardi yvezdi, me|u koi i supergigantski, kako Antar, kako i bezbrojni kometi i asteroidi, vsu{nost ja so~inuvaat galaksijata na Mle~niot Pat.

No galaksijata Mle~en Pat, ne e nitu odblizu golema kolku univerzumot. Postojat bukvalno, milijardi drugi galaksii vo univerzumot. I sepak, ispolneti so milijardi galaksii, univerzumot e skoro potpolno prazen. Rastojanijata od edna do druga galaksija se so golemini preku na{ite najbogati fantazii. Tie ednostavno protivre~at so bilo kakvo razbirawe. I taka e i Onoj koj gi sozdal! Zamislete deka Toj go storil s ova so samo iska`an zbor! Neverojatno! Praveden... kako {to go narekuvaat nekoi mladi lu|e, ovie denovi. No ako se znae vistinata, toa bilo samo beskone~no ograni~en izraz na negovata mo}. Toj go storil ova dodeka spiel!

Taka, koga mu prio|ate na va{iot Bog denes, pojdete so poniznost, so dlaboko ~uvstvo na v~udoneviduvawe i silen strav od negovo nezadovolstvo. Bidej}i Toj e velik vo mo}ta i e bestra{en i nemilosrden voin za negovite lu|e. Postoi dobra pri~ina zaradi {to Evreite go narekle El [addai, Velikiot, I{ Milhamah, ~ovek od vojna!

Bog e semo}en; nema kraj na negovata mo} za da ja ispolni negovata cel vo spasenieto. Prorokot Jeremij rekol O Gospodi Bo`e, Ti go sozdade neboto i zemjata so silata Tvoja golema i krenata mi{ka; za Tebe ne postoi ni{to nevozmo`no(32:17)!

Koi i da se va{ite potrebi, nema da ja potro{at negovata sila i mo}. Koi i da se va{ite gri`i, nema da go presu{at negoviot bunar na ~uvstva. Vo koja situacija da se nao|ate, negovata raka nikoga{ nema da e prekratka za da ve spasi, da vi dade, da ve povede i da se bori za vas. Kolkavi i da se va{ite navredi protiv nego, na nemu ne mu e zabraneto prostuvawe, osloboduvawe i pribli`uvawe na li~nosta koja navistina se kae. Ni{to ne e prete{ko za nego!

Razmisluvajte za pesnata na Mojsej od Vtorata kniga Mojseeva (Ishod) 15 i podvle~e te gi razli~nite imiwa, karakteristiki i akcii koi mu se pripi{uvaat na Boga, Toj e vreden za na{ata bezuslovna pokornost i posvetenost. Isto taka razmislete i za Mojseeviot odgovor za Gospodovoto spasenie! Bog e sekoga{ zafaten so spasuvawe na negovite lu|e i za sprotistavuvawe so onie koi mu se protivat.

15:1 Toga{ Mojsej i sinovite Izrailevi ja zapeaja ovaa pesna na Gospoda, velej}i: Da Go vospeam Gospoda, za{to slavno se proslavi: kowite i kowanicite gi frli v more. 15:2 Pomo{nik i zakrilnik mi be{e vo spasenieto. On e Bog moj, i }e Go proslavuvam; Bog na tatkoto moj, i }e go prevoznesuvam. 15:3 Gospod gi ni{ti vojnite; imeto Mu e Gospod. 15:4 Kolite Faraonovi gi frli v more; izbranite vojvodi negovi se udavija vo Crveno More. 15:5 Bezdnite gi pokrija; tie potonaa vo dlabo~inite kako kamen. 15:6 Desnicata Tvoja, Gospodi, se proslavi so sila; desnata raka Tvoja, Gospodi, go uni{ti neprijatelot. 15:7 I so veli~ieto na slavata Tvoja Ti gi sobori onie, koi stanaa protiv Tebe, Ti go izli gnevot Svoj, i toj gi izgore kako slama. 15:8 Od zdivot na gnevot Tvoj vodite se rascepija, vodite se izdignaa kako bedem; srede moreto branovite se zatvrdnaa. 15:9 Neprijatelot re~e: ]e gonam, }e stignam, plen }e razdelam, }e gospodari rakata moja. 15:10 Ti duvna so zdivot Tvoj, i moreto gi pokri; i tie potonaa kako olovo vo silnite vodi. 15:11 Koj e kako Tebe me|u bogovite, Gospodi? Koj e kako Tebe proslaven vo svetosta Svoja, prekrasen vo slavata Svoja i Tvorec na ~udesa? 15:12 Ti ja pru`i desnicata Svoja a zemjata gi goltna. 15:13 Spored milosta Tvoja go vode{e narodot, kogo Ti go izbavi, i go ute{uva{e so silata Svoja, vodej}i go vo `iveali{te na Svetosta Tvoja. 15:14 Narodite }e ~ujat i }e se voznemirat: u`as }e gi opfati `itelite na zemjata Filistejska. 15:15 Toga{ }e pobrzaat i poglavarite edomski, strav i trepet }e gi obzeme knezovite moavski, }e se upla{at site `iteli hananski. 15:16 Neka gi opfati strav i u`as od silata na rakata Tvoja neka onemeat kako kamen, dodeka ne pomine narodot Tvoj Gospodi, kogo si go pridobil. 15:17 Odvedi go i smesti go vo planinite, nasledstvoto Tvoe, vo mesto, koe Ti, Gospodi, si go prigotvil za `iveali{te Svoe, vo svetili{teto sozdadeno od racete Tvoi Gospodi! 15:18 Gospod }e caruva sekoga{ i vo ve~nost. 15:19 Koga kowite Faraonovi so kolite ngovi i so kowanicite negovi vlegoa vo moreto, Gospod gi povrati vrz niv vodite morski: a sinovite Izrailevi pominaa po suvo srede more. 15:20 I proro~icata Marijam, sestrata Aronova, zede timpan vo rakata svoja, a po nea izlegoa site `eni so timpani i vo hor. 15:21 I zapea Marijam pred niv Pejte Mu na Gospoda, za{to slavno se proslavi: kowot i kowanikot v more gi frli.

Isto taka razmislete i za zborovite na angelot do Filadelfiskata crkva (videte go potcrtaniot del):

3:7 I na angelot na Filadelfiskata crkva napi{i mu: vaka veli Svetiot, Vistinskiot, Onoj, Koj go ima klu~ot Davidov, Koj otvara, i nikogo nema da zatvori, - i Koj zatvori, nikoj ne }e otvori 3:8 gi znam delata tvoi. Ete ti dadov vrata otvorenam i nikoj ne mo`e da ja zatvori; ti ima{ mala sila i sepak go zapazi slovoto Moe, i ne odre~uvaj se od imeto Moe. 3:9 Ete, }e ti dadam nekoi od satanskata zbornica onie, {to velat deka se Judejci, a ne se, tuku la`at ete, }e napravam da dojdat i da se poklonat pred nozete tvoi i da poznaat, deka Jas te zasakav. 3:10 Bidej}i ti go zapazi slovoto na trpenieto Moe, i Jas }e te zapazam od ~asot na isku{enieto, koe }e dojde nad celata vselena, za da gi isku{a onie koi `iveat na zemjata. 3:11 Ete, idam skoro: dr`i, {to ima{, za da ne go zeme nikoj venecot tvoj. 3:12 Onoj, koj pobeduva, }e go napravam stolb vo hramot na Mojot Bog, i nema ve}e da izleze nadvor; i }e go zapi{am nad nego imeto na Mojot Bog i imeto na gradot na Mojot Bog, na noviot Erusalim, koj slegnuva od neboto od Mojot Bog i Moeto novo ime. 3:13 Koj ima uvo, neka ~ue, {to im zboruva Duhot na crkvite.


1 Robert Wells, Is A Blue Whale the Biggest Thing There Is? (Morton Grove, IL: Albert Whitman, 1993).

Related Topics: Theology Proper (God), Devotionals

Report Inappropriate Ad